Search again

Found: 853  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการฉลาม = Implementation on international plan of action for the conservation and management of sharks /
Author
จงกลณี แช่มช้าง.
Published
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SH351.S6 จ115 2558
Location
Central Library

image
การตรวจจับและกำจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับความเข้มเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน /
Author
สุภาพ สาขา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส838ก 2558
Location
Central Library

image
การตรวจทางอณูชีววิทยาสำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส /
Author
นิชา เจริญศรี kku-am.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR201.V55 น561 2558
Location
Central Library

image
การตรวจประมาณอายุของคราบเลือดโดยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคปี /
Author
สุภาพร บุตรเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส838ต 2559
Location
Central Library

image
การตรวจสอบรูปแบบเชิงพื้นที่ของปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
พัตรา คำสีหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC พ541 2558
Location
Central Library

image
การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหม่อนเพื่อใช้ทางเวชสำอาง /
Author
สถาพร สัตย์ซื่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ส182 2558
Location
Central Library

image
การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อปุ๋ยไนโตรเจนและการให้น้ำแบบหยดในการปลูกข้ามแล้ง /
Author
ชยันต์ ภักดีไทย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช193 2558
Location
Central Library

image
การทดสอบอัตราการซึมลึกของดินภาคสนามในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
กิตตินันท์ หลาบสีดา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-25
Location
Engineering Library

image
การทดสอบอัตราการซึมลึกของดินภาคสนามในจังหวัดอุดรธานี /
Author
ไชยกมล ตะรุวรรณ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-24
Location
Engineering Library

image
การทำเหมืองข้อมูล = Data mining /
Author
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Published
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
Call Number
QA76.9.D343 ส657 2558
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การทำเหมืองข้อมูลจัดการความเสี่ยงโดยใช้ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสสำหรับงานบริการในโรงพยาบาล /
Author
เกรียงไกร คำภาพงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก767ก 2558
Location
Central Library

image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเยื่อหุ้มเมล็ดเสาวรส /
Author
ธีรวรรณ คำแจะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ธ646 2558
Location
Central Library

image
การนำวัสดุผิวทางกลับมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้เป็นชั้นรองพื้นทาง : กรณีศึกษาบริเวณถนนสาย ขก 4008 แยกทางหลวง 2062 บ้านเหล่านาดี อำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น /
Author
อุกฤษณ์ อุปัชฒาใต้.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-16
Location
Engineering Library

image
การบริการส่งน้ำแข็งหลอดจากโรงงานผลิตน้ำแข็งไปยังร้านค้าโดยรถส่งน้ำแข็ง /
Author
ณัฐพงศ์ ศรีสุวรรณ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-36
Location
Engineering Library

image
การบริหารคุณภาพโครงการก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ณัฐวุฒิ ชนไฮ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.C15-38
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles