Search again

Found: 341  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ครบเครื่องเรื่องเสียว(เนื้อ)ฟัน /
Author
สิทธิชัย วนจันทรรักษ์.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WU220 ส722ค 2561
Location
Dentistry Library

image
คลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก = Clinical electrocardiography in medical practice /
Author
ภัทรพงษ์ มกรเวส.
Published
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WG140 ภ366 2561
Location
Medical Library

image
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ปิยาวดี เจี่ยเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป629 2561,WX ป629 2561
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ความชุกของการติดเชื้อร่วมเอชไอวีและวัณโรคในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Prevalence of tuberculosis and HIV co-infection in phontong hospital, roi et province /
Author
นิรวิทย์ แคนยา.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. Am/Mt น645 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ความชุกของมะเร็งท่อน้ำดีจากการตรวจคัดกรองโดยเครื่องอัลตร้าซาวด์ในประชากรกลุ่มเสี่ยง /
Author
ดุษฎี สุรกิจบวร.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI765 ด731 2561
Location
Medical Library

image
ความชุกภาวะโลหิตจางและภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุพื้นที่ รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Author
รพี เสียงใหญ่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1338,WH ร163 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกสาเหตุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี /
Author
สรศักดิ์ ตันทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1347
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของเกษตรกรกลุ่มเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น /
Author
พิรวรรณ ไชยวงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RF พ729 2561,WV พ729 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจังหวัดขอนแก่น /
Author
ณิชชาภัทร ยอดแคล้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1310
Location
Central Library

image
ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กรรณิกา นามหย่อง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก172ว 2561
Location
Medical Library

image
ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
เตือนใจ วงสุทธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1315
Location
Central Library

image
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดของพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
ลีต้า อาษาวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1354
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยารังสีทางการแพทย์ /
Author
ณรงชัย อัศวพรหมพร.
Published
แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น,
Call Number
WN100 ณ249 2561
Location
Medical Library

image
ความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี /
Author
ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ป163ค 2561
Location
Medical Library

image
ความสอดคล้องการประเมินความจำเป็นในการใส่ฟันเทียมระหว่างผู้สูงอายุกับทันตแพทย์ /
Author
ปิ่นเพ็ชร ติชะรา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1258
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles