Search again

Found: 340  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินประสิทธิภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งภายหลังการเสริมโปรตีนไหมร่วมกับคอเลสเตอรอลโหลดไซโคเดรกซ์ตริน ในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ /
Author
ฤทัยพร ราชมัคร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1006
Location
Central Library

image
การประเมินภาวะโภชนาการ = Nutritional assessment /
Author
จินตนา สุวิทวัส.
Published
มหาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA784 จ483 2561
Location
Nursing Library

image
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางก้อนถ้วย /
Author
บูรณา นวพิพัฒน์พงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP บ743 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ /
Author
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Published
โรงพิมพ์สามลดา,
Call Number
RC440 ก493พ 2561
Location
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด /
Author
นริสา วงศ์พนารักษ์.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
RC440 น256 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเอสแอลอี = Nursing for children and adolescent with SLE /
Author
สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ Kku-nu.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC924.5.L85 พ831 2561
Location
Central Library

image
การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
ประสบสุข ศรีแสนปาง Kku-nu.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC537.5 ป392 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที่ได้รับผ่าตัดและถูกจำกัดการสื่อสารด้วยท่อช่วยหายใจ /
Author
วันธณี วิรุฬห์พานิช.
Published
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
RJ365 ว433 2561
Location
Nursing Library

image
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ /
Author
กัญญ์วรา นรชาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1280
Location
Central Library

image

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล /
Author
ภาสินี โทอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ภ511 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาแนวทางบริการผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1-2 ของโรงพยาบาลชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์จิรา วาจามั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1238
Location
Central Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยเด็กทารกระยะวิกฤตโดยใช้ CURN Model /
Author
กฤติยาณี ปะนัตถานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1273
Location
Central Library

image
การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงระยะฉุกเฉินแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง /
Author
จิรารัตน์ ตรงดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT จ539ก 2561
Location
Nursing Library

image
การฟื้นฟูสภาพการกลืน = Swallowing rehabilitation /
Published
โรงพิมพ์มหาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI250 ภ374 2561
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles