Search again

Found: 367  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม = Standard of practice for comprehensive safe abortion care.
Author
สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
Call Number
RG527 ค695 2561,WQ440 ค695 2561
Location
Medical Library
Nursing Library

image

image
คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม /
Author
อัจฉรา ปุราคม.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
Call Number
GV482.6 อ498 2561
Location
Central Library

image
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรและการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
วรรษมล โศกสี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ว276ค 2561
Location
Medical Library

image
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและความไม่เสมอภาคทางสุขภาพในยุคหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า =bHousehold expenditure and inequality in health in the universal health coverage era /
Author
สุพล ลิมวัฒนานนท์ kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA412.5.T5 ส829 2561,W74 ส829 2561
Location
Central Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
จำนวนชั่วโมงการทำงานที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของแพทย์โรงพยาบาลรัฐในเขตสุขภาพที่ 7 /
Author
วริษา สุนทรวินิต.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ว329 2561
Location
Medical Library

image
ชนิดและปริมาณของชิ้นส่วนที่ถูกคัดแยกได้จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ตำบลโคกสะอาดอำเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ชัญญาภัค จันทดวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1355
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชีวเคมีของโปรตีนในน้ำพิษของสัตว์พิษในไฟลัมสัตว์ขาปล้อง (อาร์โทรปอด) และการประยุกต์ใช้ = Biochemistry of proteins in arthropod venom and applications /
Author
ศักดา ดาดวง kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL434 ศ321 2561
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ชุดเครื่องมือ : ประมวลศัพท์คำศัพท์สมุนไพรไทย /
Author
พรชุลี อาชวอำรุง.
Published
ที.เอส.พรินท์ติ้ง,
Call Number
QK364 พ234 2561
Location
Central Library

image
ช่องทางด่วนการรักษามะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
พิมพ์ธวัส วชิโรดม.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP870 พ716 2561
Location
Medical Library

image
ช้าง-ขอ-แหย่ง การจัดการปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว /
Published
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF997.5.E4 ช232 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
ตำรากฎหมายสำหรับพยาบาล /
Author
ไพฑูรย์ วุฒิโส.
Published
หาดใหญ่ดิจิตอลพริ้นท์,
Call Number
RT85 พ976 2561
Location
Nursing Library

image
ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต = Textbook of continuous renal replacement therapy /
Author
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
Published
เท็กซ์ แอนด์ พับลิเคชั่น,
Call Number
RC918.R4 ต367ณ 2561
Location
Nursing Library

image
ตำรานเรศวรอายุรศาสตร์ /
Published
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
WB115 ต367น 2561
Location
Medical Library

image
ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก,
Author
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
Published
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย,
Call Number
RJ101 ต367ส 2561,WS103 ต367ส 2561
Location
Medical Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles