Search again

Found: 340  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม = Standard of practice for comprehensive safe abortion care.
Author
สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
Call Number
RG527 ค695 2561,WQ440 ค695 2561
Location
Medical Library
Nursing Library

image

image
คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม /
Author
อัจฉรา ปุราคม.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
Call Number
GV482.6 อ498 2561
Location
Central Library

image
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรและการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
วรรษมล โศกสี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ว276ค 2561
Location
Medical Library

image
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและความไม่เสมอภาคทางสุขภาพในยุคหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า =bHousehold expenditure and inequality in health in the universal health coverage era /
Author
สุพล ลิมวัฒนานนท์ kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA412.5.T5 ส829 2561,W74 ส829 2561
Location
Central Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
จำนวนชั่วโมงการทำงานที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของแพทย์โรงพยาบาลรัฐในเขตสุขภาพที่ 7 /
Author
วริษา สุนทรวินิต.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ว329 2561
Location
Medical Library

image
ชนิดและปริมาณของชิ้นส่วนที่ถูกคัดแยกได้จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ตำบลโคกสะอาดอำเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ชัญญาภัค จันทดวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1355
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชีวเคมีของโปรตีนในน้ำพิษของสัตว์พิษในไฟลัมสัตว์ขาปล้อง (อาร์โทรปอด) และการประยุกต์ใช้ = Biochemistry of proteins in arthropod venom and applications /
Author
ศักดา ดาดวง kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL434 ศ321 2561
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ชุดเครื่องมือ : ประมวลศัพท์คำศัพท์สมุนไพรไทย /
Author
พรชุลี อาชวอำรุง.
Published
ที.เอส.พรินท์ติ้ง,
Call Number
QK364 พ234 2561
Location
Central Library

image
ช่องทางด่วนการรักษามะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
พิมพ์ธวัส วชิโรดม.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP870 พ716 2561
Location
Medical Library

image
ช้าง-ขอ-แหย่ง การจัดการปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว /
Published
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF997.5.E4 ช232 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
ตำรากฎหมายสำหรับพยาบาล /
Author
ไพฑูรย์ วุฒิโส.
Published
หาดใหญ่ดิจิตอลพริ้นท์,
Call Number
RT85 พ976 2561
Location
Nursing Library

image
ตำรานเรศวรอายุรศาสตร์ /
Published
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
WB115 ต367น 2561
Location
Medical Library

image
ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก,
Published
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย,
Call Number
WS103 ต367ส 2561
Location
Medical Library

image
ตำราโลหิตวิทยา ตอนที่ 1 : Hematology textbook part 1 /
Author
ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์.
Published
ไทยดิจิตอลปริ้น,
Call Number
WH100 ภ431 2561 ล.1
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles