Search again

Found: 632  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การนวดไทยสำหรับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด = Traditional Thai massage for myofascial pain syndrome /
Author
อุไรวรรณ ชัชวาลย์ kku-ams.
Published
ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา,
Call Number
RM723.T5 อ857 2559,WB537 อ857 2559
Location
Central Library
Nursing Library
Medical Library
Associated Medical Sciences Library

image

image
การบริการเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรพงศ์ บุราณเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว827ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plus = Nursing management in 4G plus era /
Author
เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ.
Published
โรงพิมพ์ TBS Product,
Call Number
RT89 ส945ก 2559
Location
Nursing Library

image
การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลยุคใหม่ : ความท้าทายของผู้บริหารการพยาบาล /
Author
จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT89.3 จ429 2559
Location
Central Library

image
การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ Balanced scorecard ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีศึกษา : เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เพราพิลาศ ภูแสงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ915 2559
Location
Central Library

image
การบริโภคน้ำมันประกอบการทำอาหารของครอบครัวตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
จีรพรรณ เบ้าบัวเงิน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA จ557 2559
Location
Medical Library

image
การบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเฉพาะที่ในภาวะฉุกเฉิน = Focused cardiac ultrasound in emergency care /
Author
แพรว โคตรุฉิน.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC683.5.U5 พ963 2559
Location
Central Library

image
การปฏิบัติการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่น : การศึกษา ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม /
Author
พิศุทธิพร เจริญชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ พ761ก 2559,วพ648
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม /
Author
ปิยนันท์ ยะภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QU ป618 2559,RC ป618ร 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 8 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น : Problem solving in interdepartmental medicine /
Author
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
Published
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น,
Call Number
WB115 ก482 2559
Location
Medical Library

image
การประเมินการตรวจ Staphylococcus aureus ที่ไม่ไวต่อยา Vancomycin โดยวิธี Tetrazole (3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide, MTT) /
Author
ธนัยนันท์ เพชรปวรรักษ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/Mt ธ214 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามการประเมินความเจ็บปวด-ส่วนใบหน้า (Orofacial pain) ฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย (BPI-Facial Thai version) /
Author
ชนกพร หากันได้.
Published
สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ช133ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความเข้าใจและการสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนที่มีต่อเอกสาร Black box warning ของยาที่มีโอกาสจ่ายในร้านยา : โครงการวิจัย /
Author
จิระเดช ลาบุญตา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp จ517 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles