Search again

Found: 629  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินความเข้าใจและการสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนที่มีต่อเอกสาร Black box warning ของยาที่มีโอกาสจ่ายในร้านยา : โครงการวิจัย /
Author
จิระเดช ลาบุญตา.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp จ517 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมยาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เบญจมาศ ดับสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ651,WB บ784 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยแบบประเมิน Rama-EGAT heart score ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิชญ์ญวรรณ อภิโชติมหาคุณ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt พ639ก 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อการปวดไหล่ในพนักงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ /
Author
อาริยา ปานนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ657ก 2559,WE อ657 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพเกล็ดเลือดเข้มข้นที่มีเม็ดเลือดขาวปนน้อยซึ่งเตรียมจากบัฟฟีโค้ดในโรงพยาบาลราชวิถี /
Author
ภาณุมาศ ทองสัน.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ภ434 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินต้นทุนและอรรถประโยชน์ของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง /
Author
วีรยา สุวรรณรุ่งเรือง.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ว832ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประเมินประสิทธิภาพของวิธี Carba NP, CarbAcineto NP และ GoldNano Carb สำหรับการตรวจเอนไซม์ Carbapenemases ใน Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii complex ที่แยกได้จากโรงพยาบาลศรีนครินท...
Author
พันธิตรา สุดาเดช.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt พ565 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินประสิทธิภาพของโกลด์นาโนพาทิเคิลที่ติดฉลากด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Liseria monocytogenes เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ Listeria monocytogenes /
Author
วิลาสินี ปิยะวรากร.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ว722 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การประเมินผลจำนวนเกล็ดเลือดด้วยวิธี Rees-Ecker การประมาณจำนวนเกล็ดเลือดจากสเมียร์เลือดและเครื่องวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Sysmex XS-800i) ณ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา /
Author
จินตนา มุณีรัตน์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt จ482ผ 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การประเมินผลมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของสถานบริการสาธารณสุขระดับประเทศ ปี 2558 /
Published
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WC515 ก491 2558
Location
Medical Library

image
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล /
Author
ผ่องพรรณ อรุณแสง kku-nu.
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
RA777.6 ผ225ก 2559/4
Location
Central Library

image
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล /
Author
มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
Published
โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RC71.4 ก491 2559
Location
Nursing Library
Central Library

image
การประเมินระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี/
Author
กรกต รสโสดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ก152 2559,วพ712
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินวิธี Carba NP, CarbAcineto NP และ GoldNano Carb สำหรับการตรวจเอนไซม์ Carbapenemase ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
วิทยา กองแก้ว.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ว582ป 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles