Search again

Found: 629  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาที่กระดูก = Clinical approach for bone metastasis /
Published
โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
RC270.8 ก451 2559,WE258 ก451 2559
Location
Central Library
Medical Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
จุฬาพร นาคพรหม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK จ679 2559
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหรี่ ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วรดา มาลา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ว195 2559
Location
Public Health Library

image
การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ = Care towards best nursing practice in geriatric syndromes /
Author
เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ kku-nu.
Published
ชานเมืองการพิมพ์,
Call Number
RC954 พ925 2559
Location
Nursing Library

image
การตรวจ Shoulder Joint /
Author
วิชัย อึงพินิจพงศ์.
Published
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE810 ว543 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจด้วยรังสีพื้นฐานทางทันตกรรม = Basic dental radiographic examinations /
Author
วีรญา ตันทนาภรณ์กุล.
Published
ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย,
Call Number
WN230 ว826 2559
Location
Dentistry Library

image
การตรวจประเมินข้อเข่า (Examination of Knee Joint) /
Author
วิชัย อึงพินิจพงศ์.
Published
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาขอนแก่น,
Call Number
WE870 ว543 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจยีนอัลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียโดยตรงเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอดโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปส์ฟีทัลลิส /
Author
ธนันวรรณ จันทาทุม.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ213 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับแบ่งเกณฑ์จำนวนตัวอสุจิเพื่อประมาณประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในคดีข่มขืนกระทำชำเรา /
Author
เบญจวรรณ แพงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ788ร 2559
Location
Central Library

image

image
การตายดีตามการรับรู้ของพระภิกษุ /
Author
สุขสันติ งามแก้ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HB ส239ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การติดตามวัดระดับยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยเด็กโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป /
Author
กนกวรรณ อุทัศพัฒนะ.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp ก125กต 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การต้านทานการแตกของฟันตัดล่างที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันแล้วบูรณะร่วมกับเดือยชนิดหล่อและเดือยชนิดเส้นใย = Fracture resistance of endodontically treated mandibular incisor teeth restored with cast post...
Author
อนวัช สถิตเดชกุญชร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd อ162 2559
Location
Dentistry Library

image

image
การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาเพราเซฟต่อการทำลายเชื้อจุลชีพ /
Author
ปัทมา พรมจันทร์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ป533ท 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles