Search again

Found: 629  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคาดคะเนเพศและความสูงจากรอยพิมพ์เท้าของบุคคลเปรียบเทียบกับภายวิภาคศาสตร์ของเท้า : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและอุดรธานี /
Author
ชลธิชา ประทุมชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224ค 2559
Location
Central Library

image
การคาดประมาณจำนวนผู้ใช้กัญชาในจังหวัดอุดรธานี /
Author
ปพิชญาณ์ ภักดีราช.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ป161 2559
Location
Medical Library

image
การจัดการบาดแผลในสุนัขและแมว = Wound management in dogs and cats /
Author
วรรณนา สุริยาสถาพร.
Published
คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF778 ว249 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
การจัดการให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย /
Author
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HD7752.55 พ718 2559
Location
Central Library

image
การจัดทำหนังสือฉบับพกพาที่ให้ข้อมูลถึงอันตรายของยาที่มีโอกาสจ่ายในร้านยาและการประเมินความพึงพอใจของเภสัชกรต่อหนังสือฉบับพกพา /
Author
นิธิ วัฒนพิทักษ์สกุล.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น612ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1 = Thai traditional digital knowledge classification, volume 1 /
Published
สำนักงาน,
Call Number
R729.5.R87 ก446 2559 ล.1,WB50.JT3 ก446 2559 ล.1
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะจุด /
Author
เทอดชัย ชีวะเกตุ.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WE550 ท664 2559
Location
Medical Library

image
การชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม /
Author
ชิณกรณ์ แดนกาไสย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช541 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2015 /
Published
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก446 2559/5,WG ก446ช 2559/5
Location
Nursing Library
Public Health Library

image
การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ปัญญา สุจริต.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ป524 2559
Location
Public Health Library

image
การดำเนินงานตรวจคัดกรองเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธิญาภา จันทร์เทพ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ579 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ /
Author
สภากาชาดไทย. ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
Published
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย,
Call Number
RA777.6 ก451กด 2559
Location
Central Library

image
การดูแลตนเองของพระสงฆ์ธรรมยุตที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /
Author
ชัยยุทธ คลื่นแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ช421 2559
Location
Medical Library

image
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ให้การดูแล /
Author
นภา หลิมรัตน์.
Published
ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT120.I5 น196ก 2559
Location
Nursing Library

image
การดูแลผู้สูงอายุ /
Author
สภากาชาดไทย. ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
Published
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย,
Call Number
RA777.6 ก451ก 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles