Search again

Found: 189  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในเด็ก 0-2 ปี โรงพยาบาลปัตตานี:การศึกษาย้อนหลังแบบจับคู่ /
Author
ปิยะพร แซ่อุ่ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1299
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อราในอากาศและแนวทางการจัดการในโรงแรมรีสอร์ท /
Author
ปิยะพงษ์ ชุมศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1237,WA ป621ป 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
นพรัตน์ เสนาฮาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1328
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลบึงกาฬอำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ /
Author
กฤษฎา จอดนอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1312
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความปวดของพยาบาลวิชาชีพในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พรทิพา พรรณา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1259,RT พ167 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ทรรศนันทน์ ไทยอัฐวิถี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1286,RA ท156 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย /
Author
ปิยะ คลังแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1266,RT ป621 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไม่สมวัยในเด็กอายุ 9 เดือนในเขตจังหวัดขอนแก่น /
Author
ต้องตา ขันธวิธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1292,RJ ต234 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐพล โยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1271
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการประเมินโครงการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
กฤษณะ อุ่นทะโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1295
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัญหาการนอนหลับในผู้สูงอายุและการจัดการทางการพยาบาล /
Author
ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC547 ล118 2561
Location
Central Library

image
ปัญหาสุขภาพของพนักงานเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธันนารี เจนวิถี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1276
Location
Central Library
Public Health Library

image
ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ /
Author
กุลภา วจนสาระ.
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HV ก728 2561
Location
Central Library

image
ผลของกลูโคซามีนกับกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชันในเซลล์เนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโพพอลิแซ็คคาร์ไรด์ /
Author
มณีรัตน์ กิจชลวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1041
Location
Central Library

image
ผลของการอบรมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก /
Author
วลัยพรรณ ธิติเมธีพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1305,RC ว253 2561
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles