Search again

Found: 191  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คู่มือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันสำหรับบุคลากรสาธารณสุข /
Author
ประหยัด เคนโยธา.
Published
กลุ่มภารกิจพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RA576 ป424 2561
Location
Central Library

image
คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม /
Author
อัจฉรา ปุราคม.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
Call Number
GV482.6 อ498 2561
Location
Central Library

image
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและความไม่เสมอภาคทางสุขภาพในยุคหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า =bHousehold expenditure and inequality in health in the universal health coverage era /
Author
สุพล ลิมวัฒนานนท์ kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA412.5.T5 ส829 2561,W74 ส829 2561
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ชนิดและปริมาณของชิ้นส่วนที่ถูกคัดแยกได้จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ชัญญาภัค จันทดวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1355,WA ช362 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชีวเคมีของโปรตีนในน้ำพิษของสัตว์พิษในไฟลัมสัตว์ขาปล้อง (อาร์โทรปอด) และการประยุกต์ใช้ = Biochemistry of proteins in arthropod venom and applications /
Author
ศักดา ดาดวง kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL434 ศ321 2561
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ชุดเครื่องมือ : ประมวลศัพท์คำศัพท์สมุนไพรไทย /
Author
พรชุลี อาชวอำรุง.
Published
ที.เอส.พรินท์ติ้ง,
Call Number
QK364 พ234 2561
Location
Central Library

image
ธาตุอาหารในบึงหนองโคตรและผลของความเข้มแสงแดดต่อปริมาณไซยาโนแบคทีเรีย /
Author
ศิรภัสร์ โคตรสีวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1352
Location
Central Library
Public Health Library

image
นวัตกรรมทางการพยาบาล: การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด /
Author
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล Kku-nu.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG951 ส344น 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
นิรันดร์ในดวงใจ /
Author
จิระนันท์ พิตรปรีชา,
Published
จีเอ็มมัลติมีเดีย,
Call Number
DS586 น648จ 2561
Location
Central Library
Architecture Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Agriculture Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
บทบาทของผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง : การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ /
Author
พิสมัย สุระกาญจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1282,RA พ766 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
จินตนา กีเกียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1316,WA จ482 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ดัชนีวรรณ สัตย์ธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1318
Location
Central Library
Public Health Library

image
ประสิทธิผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันจากสารสกัดพรอพอลิสไทยและสารสกัดพรอพอลิสไทยร่วมกับเออร์เบียมแย้กเลเซอร์ในการกำจัดเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัสฟีคัลลิส /
Author
นุดีกร นันทนาวุฒิ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1403,WU น741 2561
Location
Central Library
Dentistry Library

image
ประสิทธิภาพการใช้กากถั่วเหลืองที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ (HP AviStart) ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่น /
Author
สิทธิชัย แซงภูเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1028
Location
Central Library

image
ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านความรุนแรงในสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สมพร หงษ์เวียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1297,RT ส265 2561
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles