Search again

Found: 48  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลสุขภาพคนทำงานนอกระบบสำหรับพยาบาลชุมชน /
Author
วิจิตรา เสนา.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT98 ว528 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
ภาณุพงษ์ แตกหนองโน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1277,RC ภ449 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด /
Author
นริสา วงศ์พนารักษ์.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
RC440 น256 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
ประสบสุข ศรีแสนปาง Kku-nu.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC537.5 ป392 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ /
Author
กัญญ์วรา นรชาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1280,RT ก417 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางบริการผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1-2 ของโรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์จิรา วาจามั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1238,RC จ261 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยเด็กทารกระยะวิกฤตโดยใช้ CURN Model /
Author
กฤติยาณี ปะนัตถานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1273,RJ ก277ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ชำนาญ เขื่อนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1252,RT ช591ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับเด็กในพื้นที่เสี่ยงภัย /
Author
ทับทิม ปัตตะพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ867,GB ท363 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ปิยาวดี เจี่ยเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX ป629 2561,RT ป629 2561
Location
Nursing Library
Central Library
Public Health Library

image
ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
เตือนใจ วงสุทธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1315,RC ต857 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดของพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
ลีต้า อาษาวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1354,RA ล557 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
Author
ชนาภา ชิดชาญชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1241,RT ช149 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยกับคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
ณัฐพร สายแสงจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ939,RT น341 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความเศร้าโศกของบิดามารดาที่สูญเสียบุตรจากการเจ็บป่วย /
Author
สุธีรา ยาทองไชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1246,RC ส777 2561
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles