Search again

Found: 72  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานราชการด้วยวิธี Energy rating factor (ERF) และวิธี energy utilization index (EUI) กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มยุรี สีนอเนตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม189 2557
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มความเร็วในการประมวลผลการแบ่งส่วนภาพด้วยวิธีการแยกส่วนภาพและรวมภาพโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟฟิก /
Author
ประวิทย์ พิมพิศาล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ป378 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ถังหมักแบบหุ้มฉนวนในการหมักร่วมระหว่างมูลไก่และหญ้าเนเปียร์ /
Author
อุมาพร ข้อยุ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ846ก 2558
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพโดยการปรับสภาพน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบด้วยขี้เถ้าไม้ยางพารา /
Author
คำภา สีภา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ค374 2558
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยการนำน้ำคอนเดนเสทกลับมาใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์ /
Author
พิเศษ แสงทองอร่าม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH พ763 2558
Location
Engineering Library

image
การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตต่อเนื่องแบบผสม เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการเคลื่อนที่ของฝูงอนุภาค /
Author
กฤษณรัช นิติสิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก281 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแปรผันลักษณะภัยแล้งเชิงอุทกวิทยาตามลำน้ำยม /cกนกพร สวัสดิ์ปรุ.
Author
กนกพร สวัสดิ์ปรุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ก124 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การไฮโดรไลซิสใบอ้อยและเปลือกไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตเอทานอล /
Author
สุพัตรา บูชาพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส831 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
กำลังและความทนทานของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากเศษวัสดุ /
Author
ภีม เหนือคลอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ577 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
คุณสมบัติทางความจุเคมีไฟฟ้าของขั้วอิเลคโทรดที่เตรียมจากถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราและวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราผสมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
ธัญชนก ปักเขตานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ445 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
งานวิจัยและพัฒนาอินเวอร์เตอร์แบบไม่มีวงจรเหลื่อมล้ำทางสัญาณและวงจรขับเกต /
Author
ปฐวี สนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ป145 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ซอฟต์แอนท์ : ระบบมดในการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย /
Author
ธนศาสตร์ สุดจริง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ธ157ซ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิผลของการโอบรัดในเสาคอนกรีตที่โอบรัดด้วยเหล็กฉากและเหล็กรัด /
Author
ภัทรพล พลศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ368 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลกระทบของการกระตุ้นการสั่นสะเทือนที่มีต่อค่าความถี่ธรรมชาติและอัตราส่วนความหน่วงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดสนิมในเหล็กเส้น /
Author
อัครวุฒิ อาจบรรจง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ478 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลกระทบของความหนาตะกรันที่มีต่อ EER ในระบบปรับอากาศที่มีการติดตั้งระบบหมอกไอน้ำแรงดันสูง /
Author
ปิยะสาร สิงห์สมบัติ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ป622 2558
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles