Search again

Found: 170  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
ผลของเรซินความหนืดต่ำชนิดแทรกซึมร่วมกับสารผนึกร่องฟันในการยับยั้งฟันกร่อนการศึกษาในห้องปฏิบัติการ /
Author
ฉัตรวี ตั้งพัฒนาศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1030
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวต่อการทำกิจวัตรประจำวันภาวะซึมเศร้าและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ /
Author
อุมาพร เคนศิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1375,WT อ811 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในเด็กวัยเรียน /
Author
อมรรัตน์ การะมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1272
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา /
Author
พรทิวา ทบคลัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1349
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
นาตยา แก้วพิภพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1325,WS น463 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่1-3a /
Author
ขวัญเรือน แก่นทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1240
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายโดยท่าบริหารมณีเวชประยุกต์เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุจังหวุดบุรีรัมย์ /
Author
สุรีย์ สิมพลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1296
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองคุณภาพการฟื้นตัวหลังผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและจำนวนวันนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี /
Author
สุพัฒตรา ศรีภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1243
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน /
Author
ชัชวาลย์ เพ็ชรกอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1353
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ที่ควบคุมน้ำตาลในเลืดไม่ได้ : ลักษณะผู้ป่วยและแบบแผนการใช้ยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน /
Author
รัชฎา ชามงคลประดิษฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1319
Location
Central Library

image

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดหนองคาย /
Author
ปวิตรา อภัยวงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1260
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
นัสพงษ์ กลิ่นจำปา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1321
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
บุญทสาร พิมพ์มสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1242
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles