Search again

Found: 170  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
นวัตกรรมทางการพยาบาล: การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด /
Author
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล Kku-nu.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG951 ส344น 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
บทบาทของผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง : การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ /
Author
พิสมัย สุระกาญจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1282
Location
Central Library

image
บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
จินตนา กีเกียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1316,WA จ482 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ดัชนีวรรณ สัตย์ธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1318
Location
Central Library
Public Health Library

image
ประสิทธิผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันจากสารสกัดพรอพอลิสไทยและสารสกัดพรอพอลิสไทยร่วมกับเออร์เบียมแย้กเลเซอร์ในการกำจัดเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัสฟีคัลลิส /
Author
นุดีกร นันทนาวุฒิ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1403,WU น741 2561
Location
Central Library
Dentistry Library

image
ประสิทธิภาพการใช้กากถั่วเหลืองที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ (HP AviStart) ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่น /
Author
สิทธิชัย แซงภูเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1028
Location
Central Library

image
ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านความรุนแรงในสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สมพร หงษ์เวียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1297
Location
Central Library

image
ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา /
Author
เกียรติศักดิ์ เชิญกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1290
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในเด็ก 0-2 ปี โรงพยาบาลปัตตานี:การศึกษาย้อนหลังแบบจับคู่ /
Author
ปิยะพร แซ่อุ่ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1299
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อราในอากาศและแนวทางการจัดการในโรงแรมรีสอร์ท /
Author
ปิยะพงษ์ ชุมศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1237
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
นพรัตน์ เสนาฮาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1328
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลบึงกาฬอำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ /
Author
กฤษฎา จอดนอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1312
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความปวดของพยาบาลวิชาชีพในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พรทิพา พรรณา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1259
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ทรรศนันทน์ ไทยอัฐวิถี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1286
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่9ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย /
Author
ปิยะ คลังแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1266
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles