Search again

Found: 174  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขศาลาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโซน4จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
นิศมา ภูมิชิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1278
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม /
Author
ปรียานันท์ อ้วนมะโฮง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1269
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พีระ สมบัติดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1308
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศุภลักษณ์ คุ้มวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1251
Location
Central Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ทิพรฎาร์ คุยแก้วพะเนาว์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1279
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดอุดรธานี /
Author
ทักษินา บุญขันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1303
Location
Central Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
มณีรัตน์ ช่างไม้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1264
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดอุดรธานี /
Author
คมกริช ถานทองดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1348
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
ชนากานต์ นาพิมพ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1344
Location
Central Library
Public Health Library

image
คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม /
Author
อัจฉรา ปุราคม.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
Call Number
GV482.6 อ498 2561
Location
Central Library

image
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและความไม่เสมอภาคทางสุขภาพในยุคหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า =bHousehold expenditure and inequality in health in the universal health coverage era /
Author
สุพล ลิมวัฒนานนท์ kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA412.5.T5 ส829 2561,W74 ส829 2561
Location
Central Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ชนิดและปริมาณของชิ้นส่วนที่ถูกคัดแยกได้จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ตำบลโคกสะอาดอำเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ชัญญาภัค จันทดวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1355
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชีวเคมีของโปรตีนในน้ำพิษของสัตว์พิษในไฟลัมสัตว์ขาปล้อง (อาร์โทรปอด) และการประยุกต์ใช้ = Biochemistry of proteins in arthropod venom and applications /
Author
ศักดา ดาดวง kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL434 ศ321 2561
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ชุดเครื่องมือ : ประมวลศัพท์คำศัพท์สมุนไพรไทย /
Author
พรชุลี อาชวอำรุง.
Published
ที.เอส.พรินท์ติ้ง,
Call Number
QK364 พ234 2561
Location
Central Library

image
ธาตุอาหารในบึงหนองโคตรและผลของความเข้มแสงแดดต่อปริมาณไซยาโนแบคทีเรีย /
Author
ศิรภัสร์ โคตรสีวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1352
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles