Search again

Found: 173  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
อาหารพร่องแป้ง = Low carb diet /
Author
แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ.
Published
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RM237.73 พ957 2561
Location
Central Library

image
เคมีของยาระงับปวดและยาต้านอักเสบ = Pharmaceutical chemistry of analgesics and anti-inflammatory drugs /
Author
สุธาสินี ทัพพสารพงศ์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM319 ส784 2561,QV95 ส784 2561
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
เปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับความสามารถทางคลินิกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ถาวร ภาวงศ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ถ331ป 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
เปรียบเทียบค่ากำลังความแข็งแรงโดยการกดออกของยึดหลักฟันไฟเบอร์กับเนื้อฟันบริเวณคลองรากฟันโดยเรซินซีเมนต์ชนิดใช้ร่วมกับระบบเซลฟ์เอทช์และชนิดเซลฟ์แอ็ดฮีซีฟ /
Author
ภคธิดา ผลินยศ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ภ113 2561,WU ภ113 2561
Location
Central Library
Dentistry Library

image
เมลิออยโอสีส : โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียในดิน = Melioidosis : an infectious disease from a soil bacterium /
Author
ภาวนา พนมเขต.
Published
เฮงเฮงพรินท์ติ้ง,
Call Number
RC168.M45 ภ473 2561,WC330 ภ473 2561
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Public Health Library

image
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข /
Author
นิลวรรณ อยู่ภักดี.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
RA410 น666 2561,W74 น666 2561
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
Author
กมล เลิศรัตน์ kku-ag.
Published
คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX551 ก133 2561,WA695 ก133 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
แนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา /
Published
คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,
Call Number
RC564.75.T5 น928 2561,WM274 น928ค 2561
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ธีร์ธวัช พิมพ์วงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1262
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริสสุขภาพตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
เทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1327
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายจังหวัดชัยภูมิ /
Author
สุภัทธา สุขวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1337
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของเจ้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม /
Author
นิลวรรณ ทองพูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1301
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สุภาพร เจือมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1254
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานเวชภัณฑ์ยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์เพ็ญ ภูมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1265
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles