Search again

Found: 182  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
กรรณิการ์ จิตต์หาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ932,RJ ก104ผ 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ดูแลของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ /
Author
พันธมนัส ปัตตังทานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1291,RJ พ580 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของสารสกัดทุเรียนต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ /
Author
กุสาวดี เปลกระโทก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1066
Location
Central Library

image
ผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยต่อการตอบสนองการอักเสบของเซล์เนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ /
Author
ธัญญลักษณ์ โหตระไวศยะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1085
Location
Central Library

image
ผลของอะพาไซเดอร์แมงโกสตีนแอดฮีซีฟเพสต่อการต้านทานกรดของผิวเคลือบฟันบริเวณรอบแบร็กเกดในงานทันตกรรมจัดฟัน : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ /
Author
ดวงหทัย เอี่ยมวิถีวนิช.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ด239 2561,WU ด239 2561
Location
Central Library
Dentistry Library

image

image
ผลของเรซินความหนืดต่ำชนิดแทรกซึมร่วมกับสารผนึกร่องฟันในการยับยั้งฟันกร่อนการศึกษาในห้องปฏิบัติการ /
Author
ฉัตรวี ตั้งพัฒนาศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1030
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการบริหารสมองต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุ ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี /
Author
จุฑามาศ วงจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ921,RT จ756ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวต่อการทำกิจวัตรประจำวันภาวะซึมเศร้าและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ /
Author
อุมาพร เคนศิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1375,WT อ811 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในเด็กวัยเรียน /
Author
อมรรัตน์ การะมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1272,GV อ207 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พรทิวา ทบคลัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1349,WA พ241 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
นาตยา แก้วพิภพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1325,WS น463 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a /
Author
ขวัญเรือน แก่นของ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1240,RC ข274 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายโดยท่าบริหารมณีเวชประยุกต์เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุจังหวุดบุรีรัมย์ /
Author
สุรีย์ สิมพลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1296
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองคุณภาพการฟื้นตัวหลังผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและจำนวนวันนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี /
Author
สุพัฒตรา ศรีภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1243
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles