Search again

Found: 182  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความปวดของพยาบาลวิชาชีพในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พรทิพา พรรณา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1259,RT พ167 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ทรรศนันทน์ ไทยอัฐวิถี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1286,RA ท156 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย /
Author
ปิยะ คลังแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1266,RT ป621 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไม่สมวัยในเด็กอายุ 9 เดือนในเขตจังหวัดขอนแก่น /
Author
ต้องตา ขันธวิธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1292,RJ ต234 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐพล โยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1271
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการประเมินโครงการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
กฤษณะ อุ่นทะโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1295
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัญหาการนอนหลับในผู้สูงอายุและการจัดการทางการพยาบาล /
Author
ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC547 ล118 2561
Location
Central Library

image
ปัญหาสุขภาพของพนักงานเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธันนารี เจนวิถี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1276
Location
Central Library
Public Health Library

image
ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ /
Author
กุลภา วจนสาระ.
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HV ก728 2561
Location
Central Library

image
ผลของกลูโคซามีนกับกระบวนการโอ-กลุคแนคซิเลชันในเซลล์เนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโพพอลิแซ็คคาร์ไรด์ /
Author
มณีรัตน์ กิจชลวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1041
Location
Central Library

image
ผลของการอบรมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก /
Author
วลัยพรรณ ธิติเมธีพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1305,RC ว253 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการเตรียมพื้นผิวต่อค่าความทนแรงเฉือนระดับจุลภาคของคอมดพเนียร์บริลเลียนท์และเรซินคอมโพสิต /
Author
ปริญญา ทานะเวช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1087
Location
Central Library

image
ผลของการเสริมเบต้ากลูแคนจากยีสต์ในสูตรอาหารผสมสำเร็จ ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมของโคนม /
Author
สายสมร โพธิระหงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1011
Location
Central Library

image
ผลของการเสริมใบย่านางอัดเม็ด ต่อปริมาณการกินได้ ความสามารถในการย่อยได้และกระบวนการหมักของรูเมนในกระบือปลัก /
Author
ชัยชนะ สุริยะภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1088
Location
Central Library

image
ผลของการใช้อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจที่แตกต่างกันต่อความเข้มข้นของพาราควอตที่สัมผัสขณะฉีดพ่น /
Author
จุฑามาศ ฉากครบุรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1083
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles