Search again

Found: 182  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments /
Author
ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
RL131 ช617 2561
Location
Central Library

image
การรักษาโรคเบาหวานด้วยยาแผนปัจจุบันและพืชสมุนไพร /
Author
จริญญาพร เนาวบุตร.
Published
สาขาวิชาเภสัชวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
RC660 จ164 2561
Location
Central Library

image
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ชำนาญ เขื่อนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1252,RT ช591ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวิเคราะห์การอยู่รอด /
Author
ศิริพร คำสะอาด.
Published
สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R853.S7 ศ463 2561,WA950 ศ463ก 2561
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image
การศึกษาการเร่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ: กรณีศึกษาหมู่บ้านงูจงอางจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุชาดา วัฏิสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1311
Location
Central Library

image
การศึกษาฤทธิ์ปกป้องรังสียูวีบีของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงในเซลล์เคอราติโนไซต์ /
Author
สัมฤทธิ์ สุคนธศีลกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1045
Location
Central Library

image
การศึกษาในห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบการทนแรงเฉือนของสายยึดติด 2 ระบบในการบูรณะเนื้อฟันน้ำนมเปลี่ยนสีภายหลังการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ /
Author
ปณวัตร์ ชาวโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1084
Location
Central Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบึงเกลืออำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อันธิกา วาปีทะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1336
Location
Central Library
Public Health Library

image
การสร้างภาพรังสีดิจิทัล /
Author
บรรจง เขื่อนแก้ว Kku-m.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC78.7.D35 บ145 2561,WN180 บ145 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
การส่งสัญญาณของทีเซลล์รีเซพเตอร์ = T cell receptor signaling /
Author
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ.
Published
การพิมพ์ดอทคอม,
Call Number
QR185.8.T2 ส784 2561
Location
Central Library

image
การออกแบบสถานพยาบาลสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน = Animal hospital design for companion animal /
Author
อธิป อุทัยวัฒนานนท์ Kku-arc.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF604.63.T5 อ146 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การเก็บรักษาน้ำเชื้อในรูปแบบวุ้นและการเสริมออกซิโทซินต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อสุกร /
Author
นลินี ทับทิมทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1026
Location
Central Library

image
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับเด็กในพื้นที่เสี่ยงภัย /
Author
ทับทิม ปัตตะพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ867,GB ท363 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเอสโตรเจนตามระยะการเปลี่ยนแปลงวัยหมดระดูต่ออัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม /
Author
โสภิต ทับทิมหิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP ส986 2561,วพ1369
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเรียนรู้เชิงลึก : ทฤษฎีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมการแพทย์ = Deep learning : theory and innovation in medical engineering /
Author
จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
R856.3 จ297 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles