Search again

Found: 182  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
Author
กมล เลิศรัตน์ kku-ag.
Published
คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX551 ก133 2561,WA695 ก133 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
แนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา /
Published
คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,
Call Number
RC564.75.T5 น928 2561,WM274 น928ค 2561
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ธีร์ธวัช พิมพ์วงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1262
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริสสุขภาพตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
เทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1327
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายจังหวัดชัยภูมิ /
Author
สุภัทธา สุขวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1337
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของเจ้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม /
Author
นิลวรรณ ทองพูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1301
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สุภาพร เจือมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1254
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานเวชภัณฑ์ยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์เพ็ญ ภูมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1265
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดเลย /
Author
ศุมาลิณ ดีจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1270
Location
Central Library
Public Health Library

image
แล็กโตบาซิลลัสพื้นฐานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ /
Author
สมหญิง ธัมวาสร.
Published
ศรีเมืองการพิมพ์,
Call Number
QW142.5.A8 ส287ล 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและการผ่าตัด = Carpal tunnel syndrome and surgery /
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
RC422.C26 ร924 2561
Location
Central Library

image
โรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อน = Lumbar spondylolisthesis /
Author
สุรชัย แซ่จึง Kku-m.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD771.O88 ส847 2561,WE727 ส847 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
โรคทางเดินหายใจที่สำคัญในสุกร = Common respiratory diseases of the pig /
Author
กชกร ดิเรกศิลป์ Kku-vm.
Published
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF977.R47 ก112 2561
Location
Central Library

image
โรคทางเมแทบอลิซึมในโค = Bovine metabolic disorders /
Author
ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล.
Published
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF967.M48 ช865 2561
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles