Search again

Found: 22  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลสุขภาพคนทำงานนอกระบบสำหรับพยาบาลชุมชน /
Author
วิจิตรา เสนา.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT98 ว528 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด /
Author
นริสา วงศ์พนารักษ์.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
RC440 น256 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
ประสบสุข ศรีแสนปาง Kku-nu.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC537.5 ป392 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยเด็กทารกระยะวิกฤตโดยใช้ CURN Model /
Author
กฤติยาณี ปะนัตถานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1273,RJ ก277ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ชำนาญ เขื่อนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1252,RT ช591ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล /
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
โรงพิมพ์สามลดา,
Call Number
HA32 ก399ก 2561
Location
Nursing Library
Central Library

image
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ปิยาวดี เจี่ยเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป629 2561,WX ป629 2561
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดของพยาบาลโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
ลีต้า อาษาวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1354,RA ล557 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
Author
ชนาภา ชิดชาญชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1241,RT ช149 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
คำอธิบายตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒ บืมโรงอัฐศก พ.ศ. ๒๔๕๙ /
Published
กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RS141.75.T5 ค394 2561,QV738 ค394ต 2561
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
นวัตกรรมทางการพยาบาล: การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด /
Author
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล Kku-nu.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG951 ส344น 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงด้านความรุนแรงในสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สมพร หงษ์เวียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1297,RT ส265 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สุภานัน ชวนพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ938,RT ส829ป 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีโอกาสทำให้เกิดพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไม่สมวัยในเด็กอายุ 9 เดือนในเขตจังหวัดขอนแก่น /
Author
ต้องตา ขันธวิธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1292,RJ ต234 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
กรรณิการ์ จิตต์หาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ932,RJ ก104ผ 2561
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles