Search again

Found: 55  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ /
Author
มนฤดี อุดมดัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1253,W ม158 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การบำบัดน้ำเสียยางก้อนถ้วยโดยระบบถังกรองไร้อากาศ /
Author
สุธาริณี สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1248,WA ส784 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและคุณภาพน้ำประปาในตำบลห้วยยายจิ๋วจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธนวัฒ เมาเม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1281
Location
Central Library
Public Health Library

image
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางก้อนถ้วย /
Author
บูรณา นวพิพัฒน์พงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP บ743 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ /
Author
นลินี พรโสภณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1323
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อุดม พงษ์พิละ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1239
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรักษาต้องสงสัย = Testing treatments /
Author
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
Published
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ,
Call Number
R850 ก499 2561,WB102 ก499 2561
Location
Central Library
Dentistry Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์การอยู่รอด /
Author
ศิริพร คำสะอาด.
Published
สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R853.S7 ศ463 2561,WA950 ศ463ก 2561
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบึงเกลืออำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อันธิกา วาปีทะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1336
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเอสโตรเจนตามระยะการเปลี่ยนแปลงวัยหมดระดูต่ออัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม /
Author
โสภิต ทับทิมหิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP ส986 2561,วพ1369
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับความร้อนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ทิวากรณ์ ราชูธร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1320
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ปิยาวดี เจี่ยเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป629 2561,WX ป629 2561
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ความชุกภาวะโลหิตจางและภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุพื้นที่ รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Author
รพี เสียงใหญ่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1338,WH ร163 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกสาเหตุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี /
Author
สรศักดิ์ ตันทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1347
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของเกษตรกรกลุ่มเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น /
Author
พิรวรรณ ไชยวงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RF พ729 2561,WV พ729 2561
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles