Search again

Found: 17  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 Tricks ช่วยชีวิตให้พบสุข /
Author
หลิว, หวาชิง.
Published
อินสปายร์,
Call Number
BF575.H27 ห337 2558
Location
Central Library

image

image
การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหม่อนเพื่อใช้ทางเวชสำอาง /
Author
สถาพร สัตย์ซื่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ส182 2558
Location
Central Library

image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเยื่อหุ้มเมล็ดเสาวรส /
Author
ธีรวรรณ คำแจะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ธ646 2558
Location
Central Library

image
การบริหารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์แห่งการเป็นองค์กรนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วรัญญา ศรีริน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ว293 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
จีระยา คำภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV จ567 2558
Location
Central Library

image
กิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา /
Author
คงศักดิ์ วัฒนะโชติ.
Published
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,
Call Number
LB1585.5.T5 ค114ก 2558
Location
Central Library

image
คุยกับภูมิสถาปนิก /
Author
สิวิชัย อุดมวรนันท์.
Published
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง,
Call Number
NA1521 ส733 2558
Location
Architecture Library

image
ชีวิตสถาปนิกไทยในต่างแดน /
Author
ณัฐญา ชัยวรรณคุปต์.
Published
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง,
Call Number
NA1521 ณ328 2558
Location
Architecture Library

image
ทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์ = The science of interstellar /
Author
ธอร์น, คิป.
Published
มติชน,
Call Number
PN1997.2.I635 ธ419 2558
Location
Central Library

image
บทสนทนานอกห้องเรียน /
Author
นิธิ สถาปิตานนท์.
Published
ลายเส้น,
Call Number
NA1995 น612 2558
Location
Architecture Library

image
พลังสีบำบัด = Colour therapy /
Published
นานมีบุคส์,
Call Number
RZ414.6 พ453 2558
Location
Education Library

image

image
รายวิชา 361 251 สื่อวีดิทัศน์ขั้นพื้นฐาน = Basic video media /
Author
สันติพง แสนรักษ์.
Published
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ภาควิชากายภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB1044.8 ส583 2558
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles