Search again

Found: 461  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวางแผนการเพาะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด : กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด /
Author
อธิวัฒน์ บุญมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ148 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวางแผนและควบคุมการผลิต = Production planning and control /
Author
ณฐา คุปตัษเฐียร.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TS176 ณ119 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis /
Author
ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์.
Published
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA278.2 ธ581 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ความหลากหลายของไมโครแซเทลไลท์ DXS8377 ในประชากรชายไทยภาคเหนือ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Analysis of the microsatellite DXS8377 polymorphism in a population of Northern Thai males /
Author
วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
QH ว292 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการระบายอากาศเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองภายในโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา /
Author
วาทิน ไชยขันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ว463 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
จีระยา คำภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV จ567 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ = Quantitative analysis for management /
Author
ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล.
Published
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD30.25 ภ373 [2558?]
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ : โมเลคุลาร์สเปกโทรเมทรี = Instrumental methods of analysis : molecular spectrometry /
Author
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD79.I5 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์โครงสร้าง = Structural analysis /
Author
ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
TA645 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และแบบจำลองทางความคิดเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้รูปแแบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน /
Author
จรูญลักษณ์ วรโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD จ181ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
สุภาวดี สิมหล้า
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส839ก 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับใช้ในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาของ Polya ร่วมกับเทคนิค KWDL /
Author
สมฤทัย พุทธมนต์สิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส276ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนเครื่องหมายและประเมินพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัดส่วนไขมันต่อโปรตีนน้ำนมภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อนในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์/
Author
วันทนา เจริญโอสถ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ว431 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของพืชพรรณและคุณสมบัติของดินรอบรากพืชทนเค็มในพื้นที่ดินเค็มปานกลางบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน /
Author
สุรเด่น ชาสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส848ร 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles