Search again

Found: 461  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การปรับปรุงสภาพและยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ = Seed conditioning and seed enhancements /
Author
บุญมี ศิริ.
Published
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB118.3 บ527 2558
Location
Central Library

image
การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการรับความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 /
Author
ศุภกิตติ์ จันทรังษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ศ677 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
การปรับสภาพผิวโลหะอลูมิเนียมผสม เพื่อเพิ่มการยึดติดสี /
Author
วสุนันท์ ครองทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ว363 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การผลิตปุ๋ยหมักส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มการหมุนเวียนธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินเค็ม /
Author
พรระพี สารินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
Call Number
S พ274 2558
Location
Central Library

image
การผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomas mobilis ที่มีการแสดงออกของยีน groESL ในระดับสูงกว่าปกติ/
Author
อัญชิษฐา แก้วชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ387
Location
Central Library

image
การผลิตเอนไซม์การทำให้บริสุทธิ์และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา Neosartorya tatenoi KKU-clb-3-2-4-1 ที่เพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง /
Author
วสันต์ สีมาคราม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ว358 2558
Location
Central Library

image
การผลิตและเก็บรักษาเชื้อโปรไปโอติกบาซิลลัสในรูปของสปอร์เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับปลาด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูก /
Author
ยุรนันท์ พินิจมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทายาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ย427 2558
Location
Central Library

image
การผลิตไก่ยอลดไขมันที่มีส่วนผสมของวัสดุคล้ายซูริมิจากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องและอินูลินผงเพื่ออาหารเพื่อสุขภาพ /
Author
เตชวัต บุญประคอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ต674 2558
Location
Central Library

image
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพาราโดยใช้เมทานอลเหนือวิกฤต /
Author
ฐากูร เสวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ฐ162 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทกระดาษหนังสือพิมพ์โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศในมูลช้าง /
Author
อ่อนตาล อัฒจักร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ447 2558
Location
Central Library

image
การผสมพันธุ์สุนัข /
Author
มงคล โปร่งเจริญ kku-vm.
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
SF427.2 2558
Location
Central Library

image
การฝึกอบรมหลักสูตร Payment for ecosystems services (PES) : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Author
อรพรรณ ณ บางช้าง-ศรีเสาวลักษณ์
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
QH541 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์ยางพาราสายพันธุ์ RRIM 600 ในสภาพปลอดเชื้อ /
Author
ดนุพงศ์ วรรณพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ด123ก 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
สุข ศรีทวีกาศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส742 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles