Search again

Found: 232  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ = Prebiotic preparation from copra meal by enzymatic process and quality testing /
Author
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QP144.F85 ส773 2558
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบพันธุกรรมของพืชวงศ์ Amaryllidaceae /
Author
นีรนุช ยิ้มผ่องสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK น717 2558
Location
Central Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งเซลล์ โดยใช้วิธีทำนาย-สังเกต-อธิบาย : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน /
Author
ธนากร กองกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ธ231 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติเรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE) /
Author
นิภาพร พลอยโตนด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD น624พ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้สืบเสาะแบบ 5E /
Author
เกษดาพร จันทร์แสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ก781 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเพิ่มจำนวนต้นสปอร์โรไฟต์ของเฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอายจากชิ้นส่วนใบอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ /
Author
ขวัญชีวา บุญสูง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ข262 2558
Location
Central Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อบกพร่องโดยการทดสอบแบบอัตโนมัติด้วยขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม /
Author
จักรกฤษณ์ แก้วโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ261 2558
Location
Central Library

image
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน /
Author
นฤมล อัศวเกศมณี.
Published
โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,
Call Number
S494.5.S95 น276 2558
Location
Central Library

image
การเสริมธาตุเหล็กในระบบการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกพืช /
Author
เอกพจน์ บางวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH อ878ก 2558
Location
Central Library

image
การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียมและตะกั่วในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมืองแร่ทองคำ /
Author
สิรีภรณ์ คำโสภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส732ร 2558
Location
Central Library

image
การโคลนและการแสดงออกของยีนฮีโมโกลบินจากจระเข้สายพันธุ์ไทย = Crocodylus siamensis :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สมปอง ธรรมศิริรักษ์.
Published
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส261 [2558?]
Location
Central Library

image
การใช้ของเสียอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับมูลไก่ในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน /
Author
ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ณ322ก 2558
Location
Central Library

image
การใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context-based learning) เพื่อพัฒนาแรงบัลดาลใจภายในและการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ /
Author
ธนบดี ชาญขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ธ144 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ประโยชน์จากยีสต์ผงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของสุกร /
Author
ดนุภัสตรา ชะนะเพีย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ด124 2558
Location
Central Library

image
การใช้แนวทางการวิเคราะห์เอ็กเซอร์จีสำหรับการประเมินศักยภาพระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐนรี อรุณฤกษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ329 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles