Search again

Found: 172  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเคมีในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน /
Author
สุทธดา รุ่งโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ส771 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความสามารถในการแก้ปัญหาในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา /
Author
กิติยวดี สิทธิวรเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ก677ส 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในน้ำตกตาดขามและน้ำตกตาดโพธิ์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม /
Author
พิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL พ716 2558
Location
Central Library

image
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะเม่าหลวง (Antidesma thwaitesianum Mull.Arg.) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปริมาณสารพฤกษเคมี /
Author
วรันดา วิชานา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ว294 2558
Location
Central Library

image
ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ TSOI (Translating Sculpting Operationalizing Intetrgrati...
Author
ศิริรัตน์ คล้ายนิล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ศ481ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
คาริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาตะเพียนวงศ์ย่อยไซพรินินีในประเทศไทย /
Author
ธีระวุฒิ จันทะพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ธ274 2558
Location
Central Library

image
คุณสมบัติทางความจุเคมีไฟฟ้าของขั้วอิเลคโทรดที่เตรียมจากถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราและวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราผสมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
ธัญชนก ปักเขตานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ445 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
คุณสมบัติเชิงแสงของคาร์บอนควอนตัมดอทและ GaAs/AIGaAs ที่มีโครงสร้างระดับนาโน /
Author
รุหาญ ถิรญาธรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ร711 2558
Location
Central Library

image
ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ355 2558,QW อ355 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชีววิทยาและพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของเพลี้ยจักจั่นปีกลายจุดสีน้ำตาล Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) แมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย /
Author
ทนุธรรม บุญฉิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ท118 2558
Location
Central Library

image
ซอฟต์แอนท์ : ระบบมดในการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย /
Author
ธนศาสตร์ สุดจริง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ธ157ซ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
นิเวศพิษวิทยาของน้ำชะกากตะกอนน้ำเสียจากชุมชน น้ำกากส่าและน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ /
Author
วิไลวรรณ ด้วงเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว735 2558
Location
Central Library

image
ประสิทธิผลของการโอบรัดในเสาคอนกรีตที่โอบรัดด้วยเหล็กฉากและเหล็กรัด /
Author
ภัทรพล พลศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ368 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพของเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์จากมันสำปะหลังในการตรวจสอบพันธุกรรมยางพารา /
Author
สุกัญญา อินทนะนก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส739ป 2558
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัสต่อการลดอะฟลาทอกซินบีหนึ่งในถั่วลิสงที่มีการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง /
Author
พนิดา วิไลปรมาศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ199 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles