Search again

Found: 172  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียแลคติกในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในอาหาร /
Author
พรย่า คำประเทือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR พ255 2558
Location
Central Library

image
ปริมาณสารหนูและความผันแปรทางพันธุกรรมของพรรณไม้น้ำบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำ /
Author
ศิริลักษณ์ บุญมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ศ484 2558
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในอาชีพเกษตรกรรมของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ชนินทร์ แก้วคะตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ช154ป 2558
Location
Central Library

image
ผลกระทบของสารเจือเงินอนุภาคนาโนที่มีต่อลักษณะของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่ผลิตด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง /
Author
ณัฎฐา ศักดิ์ศิลาพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ณ312ผ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของ Schizochytrium sp. ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล /
Author
สุดชาดา ไชยแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ส766 2558
Location
Central Library

image
ผลของการขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของโพรลีนและความเครียดออกซิเดชันในใบอ้อย /
Author
นิธญา เลณะสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น611 2558
Location
Central Library

image
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (MBI) เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
พัชรี จันหาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD พ524 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการผสมข้ามกลุ่มประชากรต่อชีววิทยาการวางไข่ของไรน้ำนางฟ้าสิรินธร /
Author
ชญาน์นันท์ ธนาเกียรติวิบูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ช112 2558
Location
Central Library

image
ผลของการฝึกผสมผสานแบบเอส เอ คิว ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวและความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลในนักกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชนอายุ 14-15 ปี /
Author
ยศกร ศิลาเกษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ย152 2558
Location
Central Library

image
ผลของการศึกษาหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Mbi) ที่มีต่อวิถีทางมโนมติ และข้อโต้แยงทางวิทยาศาสตร์ เรื่องกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ส784ผ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมกับพรีไบโอติกต่อการเหลือรอดชีวิตของโปรไบโอติกในโยเกิร์ตรสธรรมชาติและในสภาวะกระเพาะอาหาร-ลำไส้จำลอง /
Author
วิลาวัลย์ เสือทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ว719 2558
Location
Central Library

image
ผลของการแช่เยือกแข็งหลังดึงนํ้าออกบางส่วนโดยวิธีออสโมซิสต่อลักษณะคุณภาพของฝรั่งแช่เยือกแข็งในระหว่างการเก็บในสภาพแช่เยือกแข็ง /
Author
ทิพย์สุคนธ์ อังกาพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ท472 2558
Location
Central Library

image
ผลของการใช้กากมะเขือเทศแห้งต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทย /
Author
ดวงกมล กุสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ด153 2558
Location
Central Library

image
ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อคุณภาพดินนา ผลผลิตข้าว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน /
Author
นิภา ธรรมโสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S น622 2558
Location
Central Library

image
ผลของการให้ยา Tranexamic acid ต่อกระบวนการสลายลิ่มเลือดและการเสียเลือดในสุนัขที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันด้วยวิธี Ovariohysterectomy /
Author
ภลิตา คุณดิลกพจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ภ211 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles