Search again

Found: 172  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชายหาดฝั่งทะเลอ่าวไทย /
Author
มธุรส ปราบไพรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ม142 2558
Location
Central Library

image
รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
บดี ปุษยายนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC บ118 2558
Location
Central Library

image
วิธีใช้ Streptomyces-PR87 สำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและการพัฒนาเทคนิค indirect ELISA เพื่อตรวจติดตามเชื้อ Streptomyces-PR87 /
Author
อัศศิริ กลางสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB อ579 2558
Location
Central Library

image
สมบัติการต้านออกซิเดชันและสารคงสภาพโปรตีนในระหว่างการแช่แข็งของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากครีบอกปลานิลในลูกชิ้นปลาจากเศษเหลือปลานิล /
Author
ดวงทิพย์ มโนคุ้น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ด192 2558
Location
Central Library

image
สมบัติของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่ละเอียดต่างกัน /
Author
วัชรปัญญา พรมแดน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ว377ส 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
สมรรถนะการรวมตัวของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum F.SP. lycopersici race 2 ในมะเขือเทศ /
Author
วัชรา นาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว384 2558
Location
Central Library

image
สารอิเล็กโทรไลต์ที่มีอนุภาคคาร์บอนสำหรับแวนนาเดียมรีดอกซ์โฟล์วแบตเตอร์รี่ /
Author
ธีรภาพ ตันติสกล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ639 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอแรนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
วราภรณ์ มิ่งเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ว321อ 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของการเสริมสร้างเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อคุณภาพของข้าวฟ่างหมักพันธุ์ IS23585 ผสมกับถั่วคาวาลเคดแห้งและมันเส้นบท /
Author
ภาคภูมิ ซอหนองบัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ภ414 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของความกระด้างและค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำต่อความเป็นพิษของทองแดงต่อสิ่งมีชีวิตน้ำจืด /
Author
ภัทราวดี ปิระเต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ภ378 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อสารพฤกษเคมีและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารแอนโทไซยานินในไหมข้าวโพดฝักสด /
Author
เอกรินทร์ สารีพัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK อ881 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดินต่อคุณสมบัติของดิน, การเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง /lcจิระพร เชยชิต.
Author
จิระพร เชยชิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Slbจ518 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของสตรอเบอรีในสภาพปลอดเชื้อ /
Author
จิราภรณ์ พิมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ535 2558
Location
Central Library

image
อิทธิพลของสารคาร์บอนอินทรีย์ธรรมชาติต่อการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสด้วยจุลินทรีย์ Pseudomonas aeruginosa PF2 /
Author
จิราพร กลอนจะโป๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ533อ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของส่วนผสมแบบหล่อทรายต่อสมบัติของแบบหล่อทรายและชิ้นงานเหล็กหล่อ /
Author
รณฤทธิ์ ขึงภูเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ร125 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles