Search again

Found: 172  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในอาหารหมักสำเร็จรูปต่อสมรรถนะการผลิตโคพื้นเมืองไทย /
Author
ธิดารัตน์ กันฮะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ธ582 2558
Location
Central Library

image
ผลของพอลิเอทิลีนไกลคอลและแมนนิทอลต่ออัตราการรอดชีวิตของข้าว /
Author
พีระศักดิ์ เนติศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ799 2558
Location
Central Library

image
ผลของระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อปริมาณอินนูลินและผลผลิตของแก่นตะวันในพันธุ์ที่ทนแล้งแตกต่างกัน /
Author
ช่อลดา อดุลเดชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช323 2558
Location
Central Library

image
ผลของสภาวะการทอดด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและปริมาณอะคริลาไมค์ของมันเทศทอด /
Author
กรันต์ ถ้ำแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก241 2558
Location
Central Library

image
ผลของสารกำจัดวัชพืชเมื่อใช้ร่วมกับน้ำส้มควันไม้ต่อการควบคุมวัชพืชและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านข้าวแห้ง /
Author
ดรุณี ทัพซ้าย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ด135 2558
Location
Central Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องระบบภายในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ปาจรีย์รักษ์ ถนอมทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM ป542ส 2558
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของโซเดียมคลอไรด์และพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อการเจริญเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์ กข.6 /
Author
อรลออ เผือกนอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB อ368 2558
Location
Central Library

image
ผลของโซเดียมคอลไรด์ต่อการควบคุมสมดุลน้ำเกลือแร่ ฮอร์โมนคอร์ติซอลและโพรแลคตินในปลาช่อน (Channa striata) /
Author
ขนิษฐา วิเศษดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ข227 2558
Location
Central Library

image
ผลของไทอะมีโทแซมที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรีย ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting rhizobacteria : PGPR) ในแปลงมันสำปะหลัง /
Author
พิมพ์อัปสร พนมคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ719 2558
Location
Central Library

image
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลวงพระบาง : พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในบริบทเมืองมรดกโลก/
Author
ธีระยุทธ์ เพ็งชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ธ672 2558
Location
Central Library

image
ผ้าไหมมัดหมี่ : พัฒนาการและคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ กรณีศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภคมน ชาวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ภ114 2558
Location
Central Library

image
พระพุทธรูปเมืองหลวงพระบาง : รูปแบบ สุนทรียภาพและคติความเชื่อของชาวเมืองหลวงพระบาง /
Author
คำเวียง วิละวงษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ค382 2558
Location
Central Library

image
พฤติกรรมและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อแมลงกินได้ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ล246 2558
Location
Central Library

image
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเครื่องมือดักสัตว์ เมืองปากงื่ม นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว /
Author
สังคม สีวิไล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SK ส532 2558
Location
Central Library

image
รูปแบบการส่งเสริมการตลาดสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /
Author
มัลลิกา นาจันทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ม377 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles