Search again

Found: 225  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา/
Author
รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
KPT858 ร362ส 2558
Location
Central Library

image
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว = Civil and commercial code : family /
Author
สมชาย กษิติประดิษฐ์
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
Call Number
K ส239กค 2556
Location
Central Library

image
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ = Civil and commerciak code : obligation /
Author
ประโมทย์ จารุนิล.
Published
ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
Call Number
KPT903 ป359 2558
Location
Central Library

image
กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล /
Author
เกษมสันต์ วิลาวรรณ.
Published
วิญญูชน,
Call Number
K ก813ร 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ /
Author
จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์
Published
กรมศิลปากร,
Call Number
KPT2476 จ623 2558
Location
Central Library

image

image
การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับพ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 100 /
Author
กำชัย จงจักรพันธ์.
Published
กนก พงษ์พัฒนาศิลป์,
Call Number
KPT2275 ก563 2558
Location
Central Library

image
การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา /
Author
เอื้อน ขุนแก้ว.
Published
กรุงสยามพับลิชชิ่ง,
Call Number
KPT1758.C57 อ932 2559
Location
Central Library

image
การตีความกฎหมาย /
Author
อักขราทร จุฬารัตน
Published
มูลนิธิและพัฒนากระบวนการยุตธรรมทางปกครอง,
Call Number
K295.T5 อ464 2556
Location
Central Library

image
การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง = Construction contract management /
Author
ชำนาญ พิเชษฐพันธ์.
Published
บริษัทเฟิสท์ออฟเซท (1993),
Call Number
KPT3403 ช533ก 2559
Location
Central Library

image
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย /
Author
สุรพล ศรีวิทยา
Published
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number
KPT2713.8 ส852 2558
Location
Central Library

image
การปฏิรูประบบสถาบันและกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพิษจากอุตสาหกรรม /
Author
กอบกุล รายะนาคร.
Published
ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ,
Call Number
KPT3088.R43 ก358 2558
Location
Central Library

image
การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศเรื่อง"กระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน" 4 - 6 พฤศจิกายน 2557 /
Author
การประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและมลภาวะข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน
Published
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง,
Call Number
KNC705 ก475 2557
Location
Central Library

image
การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย /
Author
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.
Published
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number
KPT2488 ป458 2558
Location
Central Library

image
การว่าความและการจัดเก็บเอกสารทางกฎหมาย = Laws practices document preparation /
Author
เกรียงไกร กาญจนคูหา.
Published
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
Call Number
KPT1595 ก767 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles