Search again

Found: 91  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการวิจัยเรื่องการรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมและศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinnensis (Lour) Spreng) มะรุม (Moringa olifera Lamk.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn.) = Ge...
Author
พัชริน ส่งศรี kku-ag.
Published
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB351.C8 พ523
Location
Central Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Published
สำนักงาน,
Call Number
Q9 พ534
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างสภาพสบายเชิงอุณหภาพโดยการทำความเย็นด้วยการแผ่รังสี /
Author
กูสกานา กูบาฮา
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
Call Number
TH7687 ก743
Location
Central Library

image
รายงานวิจัยเรื่องปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองละเลิงเค็ง อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น = Concentration of organochlorine pesticide at Nong La Leng Keng Wetland, Nong Song ...
Author
ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ kku-sc.
Published
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB952.C44 ศ161
Location
Central Library

image
รายงานสรุปภาพรวมสำหรับผู้บริหารโครงการพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ประเภทพลังงานหมุนเวียน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการของการเคหะแห่งชาติ = Solar energy as an alternative and...
Author
เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
Published
หน่วยวิจัยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
TK1087 ฉ431
Location
Central Library

image
ศิลปะงานช่างในวัฒนธรรมไท-ลาว/
Published
คณะ
Call Number
TT113.T5 ศ527
Location
Architecture Library

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles