Search again

Found: 359  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การลดด้ายสต๊อกโดยใช้แนวคิด DMIAIC ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป /
Author
สุพจน์ ศรณรินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ987
Location
Central Library

image
การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยกุมารเวช กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง /
Author
นฤทัย สนิทชน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1077
Location
Central Library

image
การลดเวลามาตรฐานในกระบวนการบรรจุขนมปัง เค้ก และโดนัท โดยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา: กรณีศึกษาโรงงานเบเกอรี่ /
Author
ชาลี ไพโรจน์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1015
Location
Central Library

image
การวัดความหนาของเนื้อเยื่อด้านชิดริมฝีปากบริเวณฟันหน้าและด้านเพดานบริเวณฟันหลังในขากรรไกรบนโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี /
Author
ธัญวรัตน์ ยามสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ993
Location
Central Library

image
การวัดค่าไฟเบอร์อ้อยแบบไม่ทำลายด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา /
Author
อาทิตย์ ภูผาผุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1037
Location
Central Library

image
การวางแผนการขนส่งในเขตเมืองอย่างยั่งยืน: หลักการและปฏิบัติการ = transportation engineering /
Author
พนกฤษณ คลังบุญครอง Kku-en.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA1205 พ186 2561
Location
College of Local Administration Library
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์การจับคู่ของผู้เรียนในการเขียนโปรแกรมแบบคู่โดยใช้เทคนิคเคมีน /
Author
นลัทพร โอษฐิเวช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1020
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis พร้อมการใช้โปรแกรม R /
Author
พิชญ์สินี ชมภูคำ.
Published
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
Call Number
QA278.2 พ639 2561
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS /
Author
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช.
Published
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TS171.9 ป615 2561
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณและรูปแบบดีเอ็นเอจากคราบเลือดบนผ้าชนิดต่างๆ /
Author
ปวีณา ชฎาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ956
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นป่าภูเขียว-น้ำหนาว /
Author
อุราวรรณ จันทร์เกษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1400
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อม = Environmental pollutant analysis /
Author
วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล.
Published
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต,
Call Number
TD174 ว281 2561
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์สัญญาณและระบบทางวิศวกรรม = Engineering signals and systems /
Author
ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
TK5102.9 ศ723 2561
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์เชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล = Object oriented analysis with UML /
Author
วาสนา นัยโพธิ์.
Published
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
QA76.9.O35 ว491 2561
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles