Search again

Found: 359  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประยุกต์ใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนเหล็กออกไซด์ในการตรวจพิสูจน์การขูดลบร่องรอยเลขหมายรถยนต์ /
Author
ศิริวัฒนา อุ่นผาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ990
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคเพื่อประเมินการจัดการจราจรบนถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 /
Author
สุเมธ มาเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1000
Location
Central Library

image
การประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation /
Author
ไพโรจน์ วิริยจารี.
Published
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
TX546 พ992 2561
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากผักขี้หูด /
Author
ปนัดดา ยงประเดิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงานและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ957
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำรอยแตกของหินพื้นที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี /
Author
ศิริพร ศรีภูธร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1044
Location
Central Library

image
การประเมินสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินลมหอบด้วยวิธีการวัดคลื่นเฉือน /
Author
ภควัต ศรีวังพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ964
Location
Central Library

image
การประเมินอายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลคลอไรด์อย่างยั่งยืน /
Author
อรุษ เพชรเชิดชู.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Call Number
TA440 อ419 2561
Location
Central Library

image
การประเมินเสถียรภาพและการออกแบบการค้ำยันของลาดบริเวณทางระบายน้ำล้น เขื่อนโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ /
Author
นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1080
Location
Central Library

image
การปรับปรุง Air Chamber ของเครื่องแช่แข็งกุ้ง /
Author
ชัญญา อุไรจารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช362ก 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังและตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม /
Author
ภูเบศก์ ยอดรัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ภ658 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงรูปแบบการจำแนกคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยประยุกต์ใช้วิธีการคำนวณแบบอ่อน /
Author
คมเดช เผือดผุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ966
Location
Central Library

image
การปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุออกไซท์ CuCrO2 โดยการเติม Sb /
Author
จุฑารัตน์ ยนต์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ971
Location
Central Library

image
การป้องกันการดูดซึมความชื้นและน้ำของอิฐมวลเบา /
Author
อาณัฐพงษ์ ภาระหัส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ617 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การผลิตน้ำมันชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์โดยเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน /
Author
ณัฐหทัย ธีรเมธาวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ994
Location
Central Library

image
การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูงจากน้ำมันใช้แล้วด้วยวิธีการกลั่น /
Author
ธนายุทธ สังข์อินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ985
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles