Search again

Found: 359  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ = Diagnosis of bovine tuberculosis /
Author
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Published
สำนักงาน,
Call Number
มกษ. 10001-2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ = Diagnosis of bovine tuberculosis /
Author
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Published
สำนักงาน,
Call Number
มกษ. 10001(G)-2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร /
Author
ปริศนา สุวรรณาภรณ์.
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TP248.S7 ป466 2561
Location
Central Library

image
การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม /
Author
สยาม อรุณศรีมรกต.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TD194.7 ส319 2561
Location
Central Library

image
การตรวจวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของราคาในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงบนผู้ให้บริการแบบกลุ่มเมฆในแพ็กเกจสำหรับการคำนวณ /
Author
พงศ์ธร พฤกษ์กันทรากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ125 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจสอบสารทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำต้มอ้อยดำใบเตยที่เตรียมในรูปแบบเครื่องดื่ม /
Author
สิริวิภา สุวภาพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงานและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ959
Location
Central Library

image
การตอบสนองต่อการคัดเลือกแบบวงจรพื้นฐานต่อการคัดเลือกเมล็ดสีส้มเพื่อเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดข้าวเหนียว /
Author
วทัญญู ขามเกาะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1061
Location
Central Library

image
การติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณริมน้ำในลุ่มน้ำชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซท /
Author
สุพรรณี ปลัดศรีช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1365
Location
Central Library

image
การถอดสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสาน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The decoding symbols in architecture of the institution of education in Northeastern Region (Isan) /
Author
นิธิ ลิศนันท์.
Published
สาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา],
Call Number
NA6605 น612 2561
Location
Architecture Library

image
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะทนเค็มในข้าวนาสวนพันธุ์ LLR012 /
Author
จริยา แสงหาชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1027
Location
Central Library

image
การถ่ายภาพดิจิทัล = Digital photography /
Author
เอกนฤน บางท่าไม้.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
TR267 อ876 2561
Location
Central Library

image
การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกวิเดชันของพืชท้องถิ่น 6 ชนิด /
Author
สุภาวดี เพชรโชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ975
Location
Central Library

image
การทำเหมืองข้อมูล = Data mining /
Author
สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล.
Published
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
QA76.9.D343 ส851 2561
Location
Central Library

image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเนื้อมะละกอสุก /
Author
ชยานันต์ เหรียญปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ998
Location
Central Library

image
การบรรจุแบบแอกทีฟและอินเทลลิเจนต์: การปลดปล่อยและวินิจฉัย = Active and intelligent packaging: release and diagnostic /
Author
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล.
Published
โครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TS195 ภ434 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles