Search again

Found: 359  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมของกล้วยหอมทอง (Musa acuminata ''Kluai Hom Thong'') /
Author
วศิน ภูศรีฐาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ984
Location
Central Library

image
การขยายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
กัญญารัตน์ เพียสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก384ข 2561,วพ1388
Location
Central Library
Education Library

image
การควบคุมและป้องกันน้ำท่วมด้วยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน = Selected applications of land use planning for flood control and protection /
Author
ธงชัย โรจนกนันท์.
Published
สำนักวิเคราะห์และประเมินผล กรมโยธาธิการและผังเมือง,
Call Number
TC530 ธ118 2561
Location
Architecture Library

image
การคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พื้นเมืองต่อความต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง /
Author
อาทิตยา ชุมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1046
Location
Central Library

image
การคัดเลือกและชักนำให้อ้อยเกิดความทนทานต่อแมลงพาหะและโรคใบขาวอ้อยโดยเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน Enterobacter oryzae 3LSO1 และ Stenotrophomonas maltophilia 5LSO2 /
Author
วิสุดา วรชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ983
Location
Central Library

image
การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี : สมดุลมวลในกระบวนการเคมี = Principle calculations in chemical Engineering : material balance in chemical process /
Author
วิภาวี ขำวิจิตร.
Published
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,
Call Number
TP155 ว657 2561
Location
Central Library

image
การจัดการฐานข้อมูล /
Author
เชี่ยวชาญ ยางศิลา.
Published
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,
Call Number
QA76.9.D3 ช766 2561
Location
Central Library

image
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานห้องสมุด /
Author
สุวรรณ อภัยวงศ์.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
Call Number
Z716.3 ส869 2561
Location
Central Library

image
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม /
Author
วิสาขา ภู่จินดา
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HD30.255 ว778 2561
Location
Central Library

image
การจัดการสุกรแม่พันธุ์ /
Author
เจษฎา จิวากานนท์ kku-vm.
Published
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF396.9 จ755 2561
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้แบบจำลองทางกายที่มีต่อความเข้าใจมโนมติเรื่อง การแตกตัวของกรดและเบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
อรรจนา วิชาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0098,วพ1420
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจำลอง เรื่องสมบัติของของเหลวที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ณัฐนรี คณะเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1076
Location
Central Library

image
การจำแนกธรณีสัณฐานโดยใชัดัชนีตำแหน่งภูมิประเทศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
งามพรรณ วงษ์อ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1053
Location
Central Library

image
การจำแนกเสียงพูดของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะข้อมูลโดยใช้ขั้นตอนวิธีฟอเรสต์ออปติไมเซชั่น /
Author
คณินท์ อุชชิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ945
Location
Central Library

image
การฉายรังสีอาหาร = Food irradiation /
Author
พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์.
Published
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภขนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
TP371.8 พ239 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles