Search again

Found: 359  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การหาค่าเหมาะที่สุดแบบหลายฟังก์ชันเป้าหมายของใบพัดกังหันลมแกนแนวนอน สำหรับความเร็วลมในช่วง 3-6 เมตรต่อวินาที โดยใช้วิธีเมตาฮิวริสติกส์ /
Author
วิทวัส ชมภูบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1005
Location
Central Library

image
การหาปริมาณการสั่งผลิตที่เหมาะสมภายใต้การล้าสมัยอย่างฉับพลันและการเกิดเครื่องจักรขัดข้อง โดยพิจารณาเวลาในการซ่อม /
Author
พรชนันท์ ขุริมนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1035
Location
Central Library

image
การหาแบบจำลองที่เหมาะสมในการออกแบบสร้างอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อใช้ในการทดแทนระบบเครื่องควบคุมไอระเหยน้ำมัน โดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในการวิเคราะห์ /
Author
ทศพล ชาบัวน้อย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1063
Location
Central Library

image
การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง /
Author
ศยามน อินสะอาด.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
LB1028.5 ศ129 2561
Location
Education Library

image
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัยจากกกย้อมสีธรรมชาติ /
Author
เมธาวี วรรณภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ม735ก 2561
Location
Architecture Library

image
การออกแบบสถานพยาบาลสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน = Animal hospital design for companion animal /
Author
อธิป อุทัยวัฒนานนท์ Kku-arc.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF604.63.T5 อ146 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์สีจากการรับรู้ของคนไทยสำหรับเด็ก /
Author
นวกานต์ ถีนานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND น291 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบเครื่องประดับสตรีร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจสำริดบ้านเชียงด้วยเทคโนโลยีสามมิติ /
Author
นิติ นิมะลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น581 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบและจัดสร้างถังรับความดันตาม ASME VIII-Div.1 = Design of pressure vessel with ASME VIII-Div.1 /
Author
โชคชัย สิงหธรรม.
Published
เอ็มแอนด์เอ็มเลเซอร์พริ้นต์,
Call Number
TA660.T34 ช813 2561
Location
Central Library

image
การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีตัวคูณแรงและกำลัง = Steel design with LRFD /
Author
สัจจา บุญยฉัตร.
Published
ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Call Number
TA684 ส549 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบโรงงานน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Plant design of Essential Oil from Orange Peels /
Author
ลลิตา นาบุดดา.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.TE/Bi ล145 2561
Location
Central Library

image
การออกแบบโรงงานน้ำหอมจากดอกไม้นานาพันธุ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Plant design of Perfume from Flowers /
Author
จีรดา สมพร.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.TE/Bi น554 2561
Location
Central Library

image
การออกแบบโรงงานผลิตกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Plant design of Dried Banana Dripped in Chocolate /
Author
วรรณศิริ ศรีสุข.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.TE/Bi ว264 2561
Location
Central Library

image
การออกแบบโรงงานผลิตกะทิผง : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Plant design of Coconut Milk Powder /
Author
ศิระภัสสร ดวงงาม.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.TE/Bi ศ442 2561
Location
Central Library

image
การออกแบบโรงงานผลิตชาใบหม่อนชนิดผงแต่งกลิ่นผลไม้ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Plant dsign of Mulberry Tea Mix Fruit Flavor /
Author
ทวีเกียรติ ทรัพย์ปรุง.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.TE/Bi ท189 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles