Search again

Found: 768  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งลมเย็นของเครื่องแช่เยือกแข็ง Impingement แบบอุโมงค์ /
Author
ธนารักษ์ โกศัลวิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ธ247 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา Amphiprion percula (Lacepede, 1802) ด้วยวิธีผสมข้าม 3 สายพันธุ์ = Genetic improvement of the percula clownfish, Amphiprion percula (Lacepede, 1802), by three-breed...
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง,
Call Number
SH ก491 2559
Location
Central Library

image
การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง = Self pollinated plant breeding /
Author
สุนทรีย์ สุรศร.
Published
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,
Call Number
SB106.I47 ส814 2559
Location
Central Library

image
การปรับปรุงเทคนิคการจัดการปัญหาเส้นทางขนส่งโดยการผสานวิธีการคำนวณแบบอ่อน /
Author
ชาติชาย ปุณริบููรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ช518 2559
Location
Central Library

image
การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูย บ้านโนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ธนานนท์ ลาโพธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ243 2559
Location
Architecture Library

image
การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูยบ้านโนนสำโรงจังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ธนานนท์ ลาโพธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ243 2559
Location
Central Library
Architecture Library

image
การผลิตก๊าซชีวมวลจากเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลงโดยใช้ฟางข้าวอัดแท่ง /
Author
วศิน คำปัญโญ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M16-01 2559
Location
Engineering Library

image
การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อย /
Author
ธราพงษ์ รัตนสุทธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ธ383 2559
Location
Engineering Library

image
การผลิตเส้นใยนาโนบีตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง /
Author
วนัสมัญ กฤษณะสุวรรณ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-03 [2558]
Location
Engineering Library

image
การผลิตไส้กรอกอีสานเพื่อสุขภาพโดยใช้แบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่สามารถผลิตแกมมา อะมิโนบิวทิริก แอสิด (กาบา) /
Author
วัชรียา วงษ์หาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ว387 2559
Location
Central Library

image
การผลิตไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปรไบโอติก /
Author
ธนศิษฐ์ ภัทรปิยประสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ธ158 2559
Location
Central Library

image
การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยวิธีประหยัด /
Author
อภิญญา หล้าก่ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ253 2559
Location
Central Library

image
การผสมผสานการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสจากบริบทปรากฏการณ์จริงกับสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา /
Author
โกวิทย์ กงเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ก952 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานด้วยการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพื่อส่งเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ /
Author
สัคพล พาลกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส522 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ร่วมกับการแก้ปัญหาผ่านสังคมเครือข่าย Edmodo /
Author
ชลธิช ณ ลำปาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช223 2559
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles