Search again

Found: 768  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบำบัดในน้ำเสียกากส่าโดยกระบวนการรวมตะกอนทางไฟฟ้า /
Author
เพ็ญนภา ยอดหอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD พ887 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งในเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต /
Author
ประศาสน์ สุบรรพวงศ์.
Published
โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,
Call Number
TJ1071 ป386 2559
Location
Central Library

image
การประกอบการระหว่างประเทศ: ร้านอาหารไทยและอาหารแปรรูปในอาเซียน = International entrepreneurship: Thai restaurants and processed foods in ASEAN /
Author
เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ).
Published
สาขาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
TX945 น785 2559
Location
Central Library

image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย" 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
Author
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
Published
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
Q180.T5 ก482 2559
Location
Central Library

image
การประมาณกำลังรับน้ำหนักแรงเสียดทานของเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในชั้นดินทรายของจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศิวาเวช อบมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ศ557 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประมาณน้ำหนักของสุกรกึ่งอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์ภาพดิจิทัล /
Author
ประวิทย์ บัวใหญ่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ป377 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประยุกต์ขั้นตอนวิธีโพล์ลาร์ดโรสำหรับเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสาม /
Author
กรกวรรษ แปดแก้ว.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-17 [2558]
Location
Engineering Library

image
การประยุกต์จอสัมผัสประเภทรีซิสทีฟชนิด 4 สายสำหรับการสัมผัสแบบคู่ /
Author
อภิวัตร บุญกอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK อ266 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประยุกต์ใช้ของเสียอุตสาหกรรมเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโอเลอิน /
Author
ปรารถนา โสสีหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ป453 2559
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันแฮชในขั้นตอนวิธีเบบี้สเต็พไจแอ็นสเต็พสำหรับเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสอง /
Author
ธีภพ ภู่นพมาศ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-15 [2558]
Location
Engineering Library

image
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันแฮชในขั้นตอนวิธีเบบี้สเต็พไจแอ็นสเต็พสำหรับเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสาม /cจักรพงศ์ สายแวว, ชนัตต์ บุญจันทร์.
Author
จักรพงศ์ สายแวว.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-16 [2558]
Location
Engineering Library

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการการขนส่งอ้อยและแบ่งเขตพื้นที่ปลูกอ้อยสำหรับโรงงานน้ำตาล จังหวัดอุดรธานี /
Author
สมฤทัย สุขเกษม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส276 2559
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภควันตภาพในระบบการบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ : กรณีศึกษาศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัชชารีย์ วิเชียรนิตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ณ259 2559
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบบอกตำแหน่งบนพื้นโลกเป็นดัชนีความแล้งในบรรยากาศและคุณภาพน้ำฝน /
Author
ประวิทย์ อ่วงอารีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป378ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิธีวิเคราะห์โครงข่ายการแลกเปลี่ยนความร้อน /
Author
สิทธิชัย เมืองโคตร.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-01ส 2558
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles