Search again

Found: 768  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตั้งคำถามที่ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
อนุพร วิชามล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ193 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การทดลองศึกษาและออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพของกังหันน้ำ /
Author
ชวณัฐ พาดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-07 2558
Location
Engineering Library

image
การทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงอัดของอีพ็อกซีคอมโพสิต /
Author
ทศพล ฉายจรุง.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-09 2558
Location
Engineering Library

image

image
การทดสอบความแข็งและความทนต่อแรงดัดงอของอีพ็อกซีคอมโพสิต /
Author
วณิชภัค จงกุล.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-10 2558
Location
Engineering Library

image
การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายงานวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ = Research and research-paper writing in engineering, technology, and Science /
Author
โกสินทร์ จำนงไทย
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
T11 ก966 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การทำเหมืองข้อมูล = Data mining /
Author
สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล.
Published
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
QA76.9.D343 ส851 2559
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 = Data mining 2 : methods and models /
Author
สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
Published
จามจุรีโปรดักส์,
Call Number
QA76.9.D343 ส657 2559 ล.2
Location
Nong Khai Campus Library

image
การนับจำนวนฝูงชนโดยใช้สัญญาณวายไฟ /
Author
พิพัฒน์ โชติวิไลวรรณ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.E15-2-30 2558
Location
Engineering Library

image
การนำน้ำจากกระบวนการล้างย้อนมาใช้ช้ำเป็นน้ำดิบในกระบวนการผลิตน้ำประปา /
Author
ดุษฎี วงศ์เกียรติขจร.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-08 2558
Location
Engineering Library

image
การนำใช้ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน /
Author
อุไร จเรประพาฬ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ857ร 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง = Construction contract management /
Author
ชำนาญ พิเชษฐพันธ์.
Published
บริษัทเฟิสท์ออฟเซท (1993),
Call Number
KPT3403 ช533ก 2559
Location
Central Library

image
การบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์จากก๊าซชีวภาพด้วยระบบไบโอสครับเบอร์ /
Author
ธิติภัทร รัตนวราห.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-03 2558
Location
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเอสบีอาร์โดยใช้สารแบเรียมแอลจีเนตในการตรึงเซลล์ /
Author
เฉลิมวุฒิ เดยะดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-06 2558
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles