Search again

Found: 768  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการสารสนเทศงานวิเทศสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาไทย /
Author
จรณ์ ส่งเสริม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z จ145 2559
Location
Central Library

image
การจัดการเก็บเกี่ยวใบมันสำปะหลังและประสิทธิภาพของพืชอาหารสลับต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและไหมอีรี่ /
Author
ชนาภัทร บัวเมืองเพีย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช149 2559
Location
Central Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับทางร่วมกับกระบวนการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา /
Author
วชิร วชิรวัฒก์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว145 2559
Location
Central Library
Education Library

image

image
การจัดรถบรรทุกสินค้าที่เหมาะสมจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังคลังสินค้าย่อยกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ883 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำลองพฤติกรรมของเสาคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีทแบบเป็นแถบ /
Author
ศิระพล พินิจการวัฒน์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ศ442 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำลองระบบการผลิต /
Author
คมกฤช ปิติฤกษ์ kku-eng.
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS170 ค145 2559
Location
Central Library

image
การจำลองสถานการณ์การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย /
Author
ภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ภ577 2559
Location
Central Library

image
การจำแนกประเภทนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไร้ความเร่งรีบตามเส้นทางวัฒนธรรมขอมในประเทศไทย /
Author
จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS จ623 2559
Location
Central Library

image
การซ่อมแซมคอนกรีตและการบำรุงรักษา = Concrete repair and maintenance /
Author
Emmons, Peter H.
Published
อินเตอร์พับลิชชิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์,
Call Number
TA681 อ899 2559
Location
Central Library

image
การดัดแปลงริดจ์พารามิเตอร์สำหรับตัวแบบการถดถอยโลจิสติก /
Author
สิริกาญจน์ สำราญรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส731ด 2559
Location
Central Library

image
การตรวจจับจุดรั่วของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ /
Author
กฤษดา ภูกองไชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ก284ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจจับพฤติกรรมการบุกรุกโดยใช้ตัวตรวจจับหลายตัวในระบบประมวลผลกลุ่มเมฆส่วนตัว /
Author
คำกร แสงอาภัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ค351 2559
Location
Central Library

image
การตรวจจับสุกร และการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย /
Author
อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ258ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับแบ่งเกณฑ์จำนวนตัวอสุจิเพื่อประมาณประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ดีเอ็นเอในคดีข่มขืนกระทำชำเรา /
Author
เบญจวรรณ แพงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ788ร 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles