Search again

Found: 768  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาคอนกรีตบล็อกผสมโฟมเพื่อลดน้ำหนักวัสดุและการส่งผ่านความร้อนเข้าสู่อาคาร /
Author
นภดล ละมุนเมือง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH น191 2559
Location
Architecture Library

image
การพัฒนาค่ามาตรฐานธาตุอาหารในดินและใบยางพารา (Hevea brasiliensis) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการประยุกต์ใช้ /
Author
วาสิฐี แก้วจุลลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ว492ก 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาฉนวนแข็งโดยใช้สารอินทรีย์เป็นสารตัวเติม /
Author
ธัชคุณ สาริการินทร์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.E15-2-08 2558
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาชุดการทดลองเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ /
Author
พลากร เตือประโคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC พ455 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาชุดตั้งเวลาด้วยระบบแอนดรอยด์ /
Author
เจษฎา กมลเลิศ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.E15-2-10 2558
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณที่เรียนร่วมในโรงเรียน/
Author
กฤษณา จันณรงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก282พ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาชุดเซนเซอร์วัดน้ำหนักสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกระหว่างการเก็บเกี่ยวอ้อย /
Author
ณพงศ์ พรหมแสนวิเศษ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.A16-15 2559
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS Approach) /
Author
ฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ฤ179 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหมากเม่า /
Author
เศรษฐิณี แสงอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ872 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาพันธุ์บัวประดับโดยการผสมพันธุ์ข้ามสกุลย่อย : รายงานการวิจัย = Development of Ornamemtal Waterlily by Intersubgeneric hybridization /
Author
นพชัย ชายศิลป์.
Published
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก : คณะเกษตรศาสตร์และทรพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,
Call Number
SB205.L7 น167 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ ทำนาย-อธิบาย-สังเกต (POE) /
Author
สาโรจน์ ทองนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส683 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาระบบกำจัดน้ำกระด้างโดยใช้เรซินชนิดแลกเปลี่ยนไอออนบวกที่เดินระบบในรูปเฟอร์ริก (Fe3+) /
Author
ณัฐพล ลิ้มอาภรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ342ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับทางเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ /
Author
จีราวัฒน์ นางาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ541 2559
Location
Education Library

image
การพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาลความกระด้างสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีผสมระหว่างการแลกเปลี่ยนไอออนชนิดล้างฟื้นฟูตัวเองและออสโมซิสผันกลับ /
Author
ฐิติวัสส์ เฉนียง.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-07 2558
Location
Engineering Library

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปนัดดา ญวนกระโทก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ป161ก 2559
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles