Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำมันโดยวิธีตรึงเซลล์แบบแคปซูล /
Author
นฤนาท เสวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ973
Location
Agriculture Library

image
จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนและการใช้ประโยชน์ /
Author
สุริยะ สะวานนท์.
Published
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QR171.R85 ส865 2561
Location
Central Library
Agriculture Library

image
ปุ๋ยไส้เดือนดิน = Earthworm manure /
Author
สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ kku-ag.
Published
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S657 ส854 2561
Location
Agriculture Library

image

image
องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ชุดที่ 2 การบริหารจัดการสระน้ำในไร่นา /
Author
สหราช ทวีพงษ์ Kku-en.
Published
สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S494.5.D58 ส461 2561
Location
Agriculture Library
Public Health Library
College of Local Administration Library

image
องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ชุดที่ 3 เกษตรทฤษฎีใหม่ /
Author
วาสนา ยิ่งกำแหง.
Published
สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S494.5.D58 ว491 2561
Location
Agriculture Library
Public Health Library
College of Local Administration Library

image
เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
Author
กมล เลิศรัตน์ kku-ag.
Published
คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX551 ก133 2561,WA695 ก133 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
แพลงก์ตอนที่สำคัญในประเทศไทย /
Author
สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร Kku-ag.
Published
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL123 ส263 2561
Location
Central Library
Agriculture Library

image
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเนื้อสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคำ จำกัดสำหรับการแข่งขันเขตการค้าเสรี (FTA) และประชาคมอาเซียน (AEC) : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Published
คณะ,
Call Number
TS ค962 2561
Location
Agriculture Library

image
โภชนะศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องและเมแทบอลิซึม = Ruminant nutrition and metabolism /
Author
ปิ่น จันจุฬา.
Published
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
SF95 ป616 2561
Location
Central Library
Agriculture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles