Search again

Found: 1,321  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเอสบีอาร์โดยใช้สารแบเรียมแอลจีเนตในการตรึงเซลล์ /
Author
เฉลิมวุฒิ เดยะดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-06 2558
Location
Engineering Library

image

image
การบูรณาการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครพนมอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน = Integration of participatory action research for sustainable and equitable development : Nakhon Phanom Province /
Author
เทอดศักด์ คำเหม็ง
Published
มหาวิทยาลัยนครพนม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
Call Number
Q180.T5 ท668 2555
Location
Central Library

image

image
การปนเปื้อนอฟลาทอกซินในอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากถั่ว = Contamination of aflatoxins in legume-base processed food /
Published
ฝ่ายค้นคว้าและวิจัย กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
Call Number
QP941.A3 ก469
Location
Central Library

image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย" 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
Author
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
Published
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
Q180.T5 ก482 2559
Location
Central Library

image
การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 3 "เรียนรู้งานวิจัย ขยายผลสู่ชุมชน" วันที่ 28 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา /
Author
การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย"เรียนรู้งานวิจัย ขยายผลสู่ชุมชน"
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
Q179.9 ก475ป 2550
Location
Central Library

image
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์การศึกษาวิภาวดี /
Author
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
Z5816.ร316 ก475 2550
Location
Central Library

image

image
การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552 เรื่อง"เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ" 2-4 เมษายน 2552 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช /
Author
การประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2552 เรื่อง"เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ"
Published
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,
Call Number
Q179.9 ก482ศ
Location
Central Library

image

image

image
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 : "วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา" วันที่ 25 - ...
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ,
Call Number
Z5815.T5 ก482 2554
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles