Search again

Found: 1,190  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาเครื่องดัดลวดร้อยหูแหอวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ /
Author
จักรพงศ์ ชาติสิทธิพัฒน์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-07 [2558]
Location
Engineering Library

image

image
การพัฒนาและออกแบบเครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องตัดขนาดเล็ก /
Author
ธีรเจต เตรียมวิชานนท์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-20 2558
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับประเมินขนาดของแทรกเตอร์สำหรับพื้นที่ดินเหนียว /
Author
อาคม สุทธิบริบาล.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.A16-19 2559
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาไข่ขาวของไข่ไก่ผงอัดเม็ด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สมปอง คล้ายหนองสรวง.
Published
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ส261 2558
Location
Central Library

image
การพิสูจน์ตัวจริงบุคคลโดยการทวนสอบลายเซ็น : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Personal authentication by signature verification /
Author
อานุภาพ มีสมบูรณ์
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA76.9.A25 อ625 [2552?]
Location
Central Library

image
การฟักไข่ปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador,1949) จากจับปิ้งที่หักออกจากแม่ปูไข่นอกกระดอง /
Author
สิริวรรณ หนูเซ่ง
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี,
Call Number
SH380.45.T5 ส732ฟ 2554
Location
Central Library

image
การฟื้นฟูประชากรละมั่งและเนื้อทรายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี :รายงานการวิจัย = Rehabilitation of Elds Deer and Hog Deer population i...
Author
นริศ ภูมิภาคพันธ์.
Published
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
Call Number
QL737.U55 น251 2557
Location
Central Library

image

image
การระบุตัวตนของยานพาหนะอัตโนมัติสำหรับยานพาหนะในประเทศไทยโดยใช้ระบบจักรกลวิทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ /
Author
วิชญาภรณ์ รักธรรม.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-01 2558
Location
Engineering Library

image
การรู้จำกิจกรรมโดยอาศัยสัญญาณวายฟาย /
Author
ยุทธภูมิ รวยดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.E15-2-29 2558
Location
Engineering Library

image
การลดปัญหาของเสียในกระบวนการบรรจุภัณฑ์น้ำตาลทรายของโรงงานกรณีศึกษา /
Author
ณัฐวัตร สุขสำราญ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-10 [2558]
Location
Engineering Library

image
การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง = Measurement of heavy water concentration by intermediate neutron moderation /
Author
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QD181.H1 ศ487
Location
Central Library

image
การวัดปริมาณรังสีในกิจการฉายรังสีด้วยสีเรดิโอโครมิก = The radiochromic dye dosimetry for radiation processing /
Published
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ,
Call Number
TX611.5 ก513
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles