Search again

Found: 126  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นกั้นไม่ใช้อากาศ /
Author
จิตกษมา หนุนภักดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-10 2558
Location
Engineering Library

image
กลไกการดูดซับโลหะหนักโดยใช้เปลือกมันสำปะหลัง /
Author
กนิษฐา ยอดปรางค์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-01 2558
Location
Engineering Library

image
การกัดชิ้นงานเชิงกลด้วย Kuka Robot /
Author
แทนพงศ์ พุทธลา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-13 2558
Location
Engineering Library

image
การกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนโดยใช้ระบบ Water Pressure Scrubbing /
Author
พลศักดิ์ ศรีนาวิน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-04 2558
Location
Engineering Library

image
การกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้น้ำเกลือเป็นอิเล็กโทรไลต์ /
Author
จิรัชญา กัลยา ณ โสธร.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.E15-2-22 2558
Location
Engineering Library

image
การควบคุมความหนาของแผ่นเคลือบเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์โดยเทคนิคอิเล็กโตรโฟลิติกดีโพสิชัน /
Author
จิรายุส ธนะนู.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-04 [2558]
Location
Engineering Library

image
การคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนสำหรับเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ /
Author
พันธวัช เก็มประโคน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.I15-11 [2558]
Location
Engineering Library

image

image
การทดลองศึกษาและออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพของกังหันน้ำ /
Author
ชวณัฐ พาดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-07 2558
Location
Engineering Library

image
การทดสอบการทนต่อแรงดึงและแรงอัดของอีพ็อกซีคอมโพสิต /
Author
ทศพล ฉายจรุง.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-09 2558
Location
Engineering Library

image

image
การทดสอบความแข็งและความทนต่อแรงดัดงอของอีพ็อกซีคอมโพสิต /
Author
วณิชภัค จงกุล.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.M15-10 2558
Location
Engineering Library

image
การนับจำนวนฝูงชนโดยใช้สัญญาณวายไฟ /
Author
พิพัฒน์ โชติวิไลวรรณ.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.E15-2-30 2558
Location
Engineering Library

image
การนำน้ำจากกระบวนการล้างย้อนมาใช้ช้ำเป็นน้ำดิบในกระบวนการผลิตน้ำประปา /
Author
ดุษฎี วงศ์เกียรติขจร.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Env.E15-08 2558
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles