Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 105 เรื่อง
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
Published
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช],
Call Number
Z5055.T5.ส747 ส747 2548-54
Location
Central Library

image
แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการประมงของไทย /
Author
จงกลณี แช่มช้าง.
Published
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SH307.T5 จ115 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles