Search again

Found: 154  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
น้ำตาลเพื่อนรัก /
Author
สุวิมล พุกประยูร
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
QL85 ส882 2551
Location
Central Library

image
บทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ธวัลรัตน์ คงนิล
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ธ397 2557
Location
Central Library

image
บันทึกการจัดตั้งหอดูดาวแห่งชาติ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา /
Author
ศรัณย์ โปษยจินดา
Published
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
Call Number
QB ศ161 2550
Location
Central Library

image
ประสิทธิผลในการจัดการน้ำเสียโดยภาคีเครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ปอลจิต นาถมทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป519 2557
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรการปลูกอ้อยของเกษตรกรในประเทศไทย /
Author
ชนิดา วสันต์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ช152 2557
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของทำนบ การชลประทานที่สร้างด้วยดินขวางลำน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ประภัสสร วงศ์สาลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ป338 2558
Location
Central Library

image
ผลกระทบของอายุยางพาราต่อสมบัติดินและการกักเก็บคาร์บอนในดิน /
Author
พรทิพย์ พุทธโส
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ239ผ 2558
Location
Central Library

image
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA model) เรื่องเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
พรรณทิวา ธุระนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ262ผ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา = The effect of constructivist web-based learning environments in computer subject for lo...
Author
จุฬารัตน์ สียา
Published
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ681 2557
Location
Central Library

image
ผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ /
Author
ภานุกานต์ บุดดาเหลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ภ446 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของความเค็มและแล้งต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับการถ่ายทอด QTL ควบคุมลักษณะทนแล้ง /
Author
เดชอุดม ปามุทา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ด839 2558
Location
Central Library

image
ผลของตำแหน่งผลและการไว้ผลต่อการเจริญเติบโตของผล คุณภาพและปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิตของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง /
Author
ศุภักษร แก้วไพฑูรย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ศ735ผ 2558
Location
Central Library

image
ผลของนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีต่อสมบัติของเพสต์จีโอโพลิเมอร์ที่ทำจากเถ้าลอยแคลเซียมสูง /
Author
สืบพงษ์ ตัณฑชน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส736 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการลำดับภาพด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
รวิภาส ภูแสง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ร166
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของเชื้อแบคทีเรียแลคติคเริ่มต้นและกระเทียมต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม /
Author
ธนพันธ์ น่าบัณฑิต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ธ152 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles