Search again

Found: 154  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ /
Author
จันทร์จิรา เหลาราช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z จ253 2557
Location
Central Library

image
การใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้เหตุผลแบบนิรนัยเชิงสมมติฐานผ่านสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลเรื่องพันธุกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอ...
Author
สำเร็จ นางสีคุณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ส699 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมและการขยายตัวของเมืองนครราชสีมา /
Author
ปราชญ์ แสงทองวัฒนากุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป444 2556
Location
Central Library
Engineering Library

image
การใช้ยุทธวิธีการคิดเชิงความสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา /
Author
บงกช นิ่มตระกูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA บ113 2557
Location
Central Library
Education Library

image
กำลังและความทนทานของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากเศษวัสดุ /
Author
ภีม เหนือคลอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ577 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
คณิตสถิติศาสตร์ : การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ = Mathematical statistics : statistical hypothesis testing /
Author
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
QA277 ว322 2558
Location
Central Library

image
ความคงตัวของผลิตภัณฑ์อิมัลชันแช่แข็งลดเกลือและไม่เติมฟอสเฟตจากเนื้อปลาผสมเศษเหลือจากการตัดแต่งเนื้อปลานิลแล่เสริมเปปไทด์รำข้าว /
Author
ศิริภัทรากร โฮมหงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ศ468 2557
Location
Central Library

image
ความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาบึงปากถุงเทียวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุภัตรา ทองแท่ง
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส834 2557
Location
Central Library

image
ความชุกของเชื้อราไคทริด Batrachochytrium dendrobatidis และเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว /
Author
นันทิตา รักษาชาติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL น427 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image

image
ความต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ /
Author
นิภาพรรณ วันศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น625 2558
Location
Central Library

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก /
Published
สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
Call Number
QC903 ค181ม 2557
Location
Central Library

image
ความสามารถในการรวมตัวของพริกเผ็ดผลเล็กระหว่าง Capsicum frutescens L. และ Capsicum chinense Jacq. /
Author
สุจิตรา จันทะศิลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส753ค 2558
Location
Central Library

image

image
ดาวหาง = Comet /
Published
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ,
Call Number
QB ด449 [2550]
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles